Ugrás a tartalomra

Tanárképző Központ Szakmai Kollégiuma

A TKK Szakmai Kollégiuma összehangolja a tanárképzés és a több karral megvalósuló tanártovábbképzés szakmai, tartalmi és tudományos feladatait. A Szakmai Kollégium támogatja a Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács működését. Részt vesz az ELTE Pedagógusképzési Egyeztető Testületének és a Köznevelési Bizottságnak a munkájában. Ebben a menüpontban talál bővebb információkat a Tanárképző Központ Szakmai Kollégiumáról.

Archív

Köszöntő és hasznos információk a rövid ciklusú tanárképzésre felvételt nyert hallgatóknak

Kedves tanárszakos Hallgató!

Gratulálunk sikeres felvételijéhez, és köszöntjük egyetemünk új polgáraként. Kívánjuk, hogy tanárképzési tanulmányai során örömteli élményekkel és a hivatásához nélkülözhetetlen sokrétű, hasznos tudással, maradandó értékekkel gazdagodjék.

A tanárképzés általános szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak az összehangolását az ELTE Tanárképző Központ (TKK) végzi. A Tanárképző Központ elkötelezett amellett, hogy a tanári szakokra felvett hallgatók egyetemi tanulmányait és iskolai gyakorlatait minden lehetséges módon támogassa, és a tanárképzés koordinációjában magas színvonalú szolgáltatást nyújtson.

Címünk: 1118 Budapest, Ménesi út 11–13. fszt. 22–24.

A tanárképzéssel kapcsolatos információkat megtalálja a Tanárképző Központ honlapján, a tkk.elte.hu címen. Itt olvashat arról is, hogy milyen ügyben, milyen ímélcímen vagy milyen telefonszámon kit kereshet. Ha kérdéseire nem talál választ, akkor személyesen is fordulhat hozzánk.

Félfogadási idő: szerda 9–11 h, 13–16 h

A Tanárképző Központ ősszel tájékoztatót szervez a Budapestre felvett tanárszakos hallgatók számára, erről külön értesítést küldünk.

A következőkben néhány fontos információról és a képzésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalóról olvashat tájékoztatást.

1. Fontos tudnivalók

1.1. Követelmények

A hallgatók alapvető jogait és kötelezettségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) és a kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. A vonatkozó jogszabályok alapján az egyetem megalkotta a tanulmányi szabályokat tartalmazó Hallgatói követelményrendszert (továbbiakban: HKR). Kérem, a szabályzatot figyelmesen olvassa el, tekintettel arra, hogy az egyetemi élet minden területét ez a dokumentum szabályozza. A mindenkor hatályos HKR-t az ELTE központi honlapján érheti el. A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet) szóló minisztériumi rendelet tartalmazza a tanárképzési szakok követelményeit.

1.2. Elektronikus tanulmányi rendszer

Tanulmányi ügyeinek döntő többségét a jövőben az ELTE-n használt elektronikus tanulmányi rendszer, a Neptun segítségével fogja tudni elintézni (pl. regisztráció/beiratkozás, tárgy- és kurzusfelvétel, vizsgajelentkezés, személyes adatváltoztatás, pénzügyi tranzakciók stb.). Javasoljuk, hogy fordítson kellő figyelmet a Neptun használatának az elsajátítására. Ebben a hallgatóknak szóló „Neptun dokumentáció”, valamint a Quaestura honlapján található gyakran ismételt kérdések (GyIK) oldal lehetnek segítségére.

1.3. Tantervek (tanegységlisták)

A tanári szakok tantervei (meghatározása: Nftv. 108. § 42.) összegyűjtve a TKK honlapján http://tkk.elte.hu/tantervek-tanegyseglistak/, valamint a kari (BTK, IK, PPK, TÓK, TTK) honlapokon érhetők el. A tantervek megmutatják, hogy a képzés elvégzéséhez milyen tanegységeket kell teljesíteni.

2. Általános tájékoztató a rövid ciklusú tanári mesterképzésről

A rövid ciklusú (2, 4 és 5 féléves) tanári mesterképzés képzési ideje és kreditösszetétele attól függően változik, hogy a felvételiző milyen előképzettséggel jön a szakra, illetve hogy mi a választott szak célja. Az ELTE-n a tanári mesterképzési kínálat egyszakos képzés.

Az ELTE által hirdetett 2, 4 és 5 féléves 60, 120 és 150 kredites tanári mesterszakok oktatása az ELTE Bölcsészettudományi, Tanító- és Óvóképző, Természettudományi, Informatikai, valamint Pedagógia és Pszichológia Karán zajlik. A Szombathelyre felvett hallgatók képzése Szombathelyen folyik.

A tanári mesterszakok szakterületi moduljainak felelősei a Bölcsészettudományi Kar (BTK), az Informatikai Kar (IK), a Tanító- és Óvóképző Kar, a Természettudományi Kar (TTK), valamint egyes szombathelyi tanári szakok esetében a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK), így szakmai kérdésekben és a tanári mesterszakos hallgatók tanulmányi ügyeinek az intézésében – a gyakorlatokon kívül – e karok az illetékesek. A szaktárgyi tanítási gyakorlat és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat, valamint a szakzárás szervezését a Tanárképző Központ végzi.

A hallgatók tanulmányi ügyeinek az intézését a karokon a kari tanárképzési referensek végzik. Elérhetőségüket a Tanárképző Központ honlapján tekintheti meg. Szombathelyi képzés esetében a szombathelyi Tanulmányi Hivatal munkatársai az illetékesek.

2.1. A tanári mesterszakok és a hallgatók karok szerinti besorolása

A tanári mesterképzés szakpárjainak gondozása és a hallgatói ügyintézés – a szakpár függvényében – az alábbiak szerint történik:

Kar 2, 4 és 5 féléves tanári mesterszakok
Bölcsészettudományi Kar ·         angol nyelv és kultúra tanára

·         bolgár nyelv és kultúra tanára

·         ének-zene tanár

·         filozófiatanár

·         finn nyelv és kultúra tanára

·         francia nyelv és kultúra tanára

·         holland nyelv és kultúra tanára

·         horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

·         kínai nyelv és kultúra tanára

·         könyvtárostanár

·         latin nyelv és kultúra tanára

·         lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára

·         magyartanár

·         magyar mint idegen nyelv tanára

·         művészettörténet-tanár

·         német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

·         német nyelv és kultúra tanára

·         olasz nyelv és kultúra tanára

·         portugál nyelv és kultúra tanára

·         román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára

·         spanyol nyelv és kultúra tanára

·         szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára

·         szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára

·         szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

·         történelem és állampolgári ismeretek tanára

·         ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára

Informatikai Kar ·         informatikatanár

·         technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár1

Pedagógiai és Pszichológiai Kar ·         testnevelő-tanár1

·         gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár1

Tanító- és Óvóképző Kar ·         rajz- és vizuáliskultúra-tanár
Természettudományi Kar ·         biológiatanár

·         fizikatanár

·         földrajztanár

·         kémiatanár

·         matematikatanár

·         természetismeret-környezettan tanár

1 A jelzett tanári mesterszakok csak Szombathelyen indulnak, és ügyintézésük is ott történik.

A tanári mesterképzések után a tudományos pályát választókat több doktori iskola várja, a tanári pályát megkezdők pedig később a tanártovábbképzések gazdag kínálatából választhatnak.

2.2. A tanári mesterképzések felépítése

A tanári mesterképzések összetétele és képzési ideje a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet és a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletek alapján a következők szerint alakul az ELTE-n:

2.2.1. Tanári szak szakterülete szerinti nem tanári mesterszakos vagy egyetemi végzettséget követő egyszakos tanári mesterképzés

Képzési idő: 2 félév

Megszerzendő kreditek száma: 60

A szakra való belépés feltétele: a szak által meghatározott (a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban közzétett) egyetemi vagy mesterszintű diploma.

A képzés során a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani tudást kell elsajátítani a rövid szaktárgyi tanítási és a hosszú összefüggő egyéni iskolai gyakorlat mellett. Az ebben a típusú képzésben tanulóknak egy anyanyelvi kritériumvizsgát is szükséges teljesíteni, erről bővebb tájékoztatást a BTK Szakmódszertani Központjának a honlapján talál. A képzés során szakdolgozatként 2 kredit értékben portfóliót[1] kell készíteni.

Szabadon választható kreditek száma: 2

2.2.2. Tanári szakképzettség birtokában újabb tanári oklevelet biztosító tanári mesterképzés

Képzési idő: 4 félév

Megszerzendő kreditek száma: 120

A szakra való belépés feltétele: főiskolai, egyetemi vagy mesterszintű tanári oklevél.

A képzés legnagyobb részét a szakterületi ismeretek teszik ki a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó szakmódszertani képzés, a közösségi pedagógiai és a rövid szaktárgyi tanítási gyakorlat mellett. A képzés során szakdolgozatként 2 kredit értékben portfóliót1 kell készíteni.

Szabadon választható kreditek száma: 6

2.2.3. Általános iskolai tanári szakképzettséggel középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló egyszakos tanári mesterképzés

Képzési idő: 2 félév

Megszerzendő kreditek száma: 60

A szakra való belépés feltétele: főiskolai szintű vagy mesterszintű, általános iskolai tanári szakképzettséget igazoló oklevél.

A képzés legnagyobb részét a szakterületi ismeretek teszik ki a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó szakmódszertani, közösségi pedagógiai és rövid szaktárgyi tanítási gyakorlat mellett. A képzés során szakdolgozatként 2 kredit értékben portfóliót1 kell készíteni.

Szabadon választható kreditek száma: 2.

2.2.4. Tanító alapszakos végzettséggel általános vagy középiskolai tanári mesterképzés

Képzési idő: általános iskolai szakképzettség esetén 4 félév, középiskolai szakképzettség esetén 5 félév

Megszerzendő kreditek száma: 4 féléves képzésben 120 kredit, 5 féléves képzésben 150 kredit

A szakra való belépés feltétele: alapszakos tanító oklevél, továbbá nyelvszak esetén a szükséges nyelvtudás megléte a megfelelő szinten (az adott szak által elvárt nyelvtudás a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban kerül közzétételre).

A képzés legnagyobb részét a szakterületi ismeretek teszik ki a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó szakmódszertani képzés, a közösségi pedagógiai, a rövid szaktárgyi tanítási és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat mellett. A képzés során szakdolgozatként 2 kredit értékben portfóliót1 kell készíteni.

Szabadon választható kreditek száma: 4 féléves képzésben 5 kredit, 5 féléves képzésben 6 kredit

2.3. Nyelvi követelmények a tanári mesterképzésben

„A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.” (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1. melléklet 5.)

Sikeres és örömteli egyetemi tanulmányokat kívánok.

Budapest, 2019. július 24.

Antalné dr. Szabó Ágnes s. k.
az ELTE Tanárképző Központ főigazgatója

[1] A portfólió egy a szakmai gyakorlatokat is bemutató és feldolgozó, a tanárjelölt felkészülését, saját fejlődését értékelő dokumentumgyűjtemény, „amely a tapasztalatok neveléstudományi szempontú, tudományos alaposságú bemutatása, elemzése és értékelése. Bizonyítja, hogy a hallgató képes önreflexióra, a képzés különböző területein elsajátított tudását integrálni és alkalmazni, a munkája szempontjából meghatározó tudományos, szakirodalmi eredményeket, továbbá a tanítás vagy a pedagógiai feladat eredményességét értékelni.” (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1. melléklet 4.5.)

Köszöntő és hasznos információk az osztatlan tanárképzésre felvételt nyert hallgatóknak

Kedves tanárszakos Hallgató!

Gratulálunk sikeres felvételijéhez, és köszöntjük egyetemünk új polgáraként. Kívánjuk, hogy tanárképzési tanulmányai során örömteli élményekkel és a hivatásához nélkülözhetetlen sokrétű, hasznos tudással, maradandó értékekkel gazdagodjék.

Az osztatlan tanárképzés általános szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak az összehangolását az ELTE Tanárképző Központ (TKK) végzi. A Tanárképző Központ elkötelezett amellett, hogy a tanári szakokra felvett hallgatók egyetemi tanulmányait és iskolai gyakorlatait minden lehetséges módon támogassa, és a tanárképzés koordinációjában magas színvonalú szolgáltatást nyújtson.

Címünk: 1118 Budapest, Ménesi út 11–13. fszt. 22–24.

A tanárképzéssel kapcsolatos információkat megtalálja a Tanárképző Központ honlapján, a tkk.elte.hu címen. Itt olvashat arról is, hogy milyen ügyben, milyen ímélcímen vagy milyen telefonszámon kit kereshet. Ha kérdéseire nem talál választ, akkor személyesen is fordulhat hozzánk.

Félfogadási idő: szerda 9–11 h, 13–16 h

A Tanárképző Központ ősszel tájékoztatót szervez a Budapestre felvett tanárszakos hallgatók számára, erről külön értesítést küldünk.

A következőkben néhány fontos információról és a képzésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalóról olvashat tájékoztatást.

1. Fontos tudnivalók

 1.1. Követelmények

A hallgatók alapvető jogait és kötelezettségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) és a kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. A vonatkozó jogszabályok alapján az egyetem megalkotta a tanulmányi szabályokat tartalmazó Hallgatói követelményrendszert (továbbiakban: HKR). Kérem, a szabályzatot figyelmesen olvassa el, tekintettel arra, hogy az egyetemi élet minden területét ez a dokumentum szabályozza. A mindenkor hatályos HKR-t az ELTE központi honlapján érheti el. A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet) szóló minisztériumi rendelet tartalmazza a tanárképzési szakok követelményeit.

1.2. Elektronikus tanulmányi rendszer

Tanulmányi ügyeinek döntő többségét a jövőben az ELTE-n használt elektronikus tanulmányi rendszer, a Neptun segítségével fogja tudni elintézni (pl. regisztráció/beiratkozás, tárgy- és kurzusfelvétel, vizsgajelentkezés, személyes adatváltoztatás, pénzügyi tranzakciók stb.). Javasoljuk, hogy fordítson kellő figyelmet a Neptun használatának az elsajátítására. Ebben a hallgatóknak szóló „Neptun dokumentáció”, valamint a Quaestura honlapján található gyakran ismételt kérdések (GyIK) oldal lehetnek segítségére.

1.3. Tantervek (tanegységlisták)

A tanári szakok tantervei (meghatározása: Nftv. 108. § 42.) összegyűjtve a TKK honlapján http://tkk.elte.hu/tantervek-tanegyseglistak/, valamint a kari (BTK, IK, PPK, TÓK, TTK) honlapokon érhetők el. A tantervek megmutatják, hogy a képzés elvégzéséhez milyen tanegységeket kell teljesíteni.

2. Általános tájékoztató az osztatlan tanárképzésről

Hallgatói jogviszonya a beiratkozással jön létre (2011. évi CCIV. tv. 39. § (3)), amely az illetékes karon (lásd alább) történik. A beiratkozással kapcsolatos pontos információkat a www.elte.hu/felvettek weboldalon találja.

Felsőfokú tanulmányait az ún. osztatlan, kétszakos közismereti tanárképzésben fogja végezni. Ennek lényege, hogy a tanári szakképzettség (283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 2. § a, pontja szerint: „olyan szakképzettség, amely tanárszakonként különböző szakterületi tudást és valamennyi tanárszakon az oktatásra és nevelésre egységes tanári felkészítést ad”) csak két tanári szak egyidejű végzésével és a tanári szakképzettségek követelményeinek teljesítésével szerezhető meg. Az osztatlan tanárképzés felépítését tekintve három egységből áll:

  • az egyik tanári szak szerinti szakterületi modulból,
  • a másik tanári szak szerinti szakterületi modulból,
  • a tanári felkészítés moduljából.

A képzés során háromféle iskolai gyakorlatot kell teljesíteni, meghatározott időszakban; ezek a közösségi (pedagógiai) gyakorlat, a szaktárgyi tanítási gyakorlat és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat.

Az osztatlan tanárképzés három formában valósulhat meg (a plusz egy év az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot jelenti). A három különböző formában az összegyűjtendő kreditek száma:

  • 4+1 éves (10 féléves) képzésben 300 kredit,
  • 4,5+1 éves (11 féléves) képzésben 330 kredit,
  • 5+1 éves (12 féléves) képzésben 360 kredit.

Tanulmányai során ún. szabadon választható tárgyakat (az ELTE vagy más felsőoktatási intézmény kurzuskínálatából választott, azaz bármely egyetemi tárgyat/kurzust) is teljesítenie kell előre meghatározott kreditértékben. Ennek mértékét a képzés ideje határozza meg:

  • 10 féléves képzés esetén: 12 kredit,
  • 11 féléves képzés esetén: 14 kredit,
  • 12 féléves képzés esetén: 16 kredit.

A 10 féléves képzésben általános iskolai, a 11 féléves képzésben vegyes (általános és középiskolai), a 12 féléves képzésben középiskolai tanári szakképzettséget lehet szerezni (bizonyos kivételekkel[1]).

A hallgatóknak a képzés kezdetén dönteniük kell arról (ha az adott tanári szakból létezik általános iskolai és középiskolai tanárképzés is), hogy a két tanári szakképzettséget milyen képesítéssel kívánják megszerezni, ezzel kapcsolatban a Neptun tanulmányi rendszerben kap hírlevelet és tájékoztatót.

Tanulmányai során egy alkalommal lehetősége lesz a választott szakképzettséget megváltoztatni. A kérelmek ügyintézését a kari tanárképzési referensek végzik. Az Oktatási Hivatal előírása szerint a szakképzettség-választás a tanulmányi rendszerben képzésváltásként kerül adminisztrálásra a karokon.

A képzés minden formában egy 6 féléves közös képzési szakasszal kezdődik, amelyben az általános iskolai és a középiskolai tanárképzésben részt vevő hallgatók együtt vesznek részt a kurzusokon. A tanári diploma megszerzése után több lehetőségből választhat: a munka, az iskola világába kapcsolódik be, szakirányú tanártovábbképzésen vesz részt, vagy doktori képzésre jelentkezik.

3. Az osztatlan tanárképzéssel kapcsolatos ügyintézés sajátosságai

Az osztatlan tanári szakok szakterületi moduljainak felelősei a Bölcsészettudományi Kar (BTK), az Informatikai Kar (IK), a Tanító- és Óvóképző Kar és a Természettudományi Kar (TTK), valamint egyes szombathelyi tanári szakok esetében a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK); így szakmai kérdésekben és az osztatlan tanárszakos hallgatók tanulmányi ügyeinek az intézésében is e karok az illetékesek. A szaktárgyi tanítási gyakorlat és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat, valamint a szakzárás szervezését a Tanárképző Központ végzi.

A hallgatók tanulmányi ügyeinek az intézését a karokon a kari tanárképzési referensek végzik. Elérhetőségüket a Tanárképző Központ honlapján tekintheti meg. Szombathelyi képzés esetében a szombathelyi Tanulmányi Hivatal munkatársai az illetékesek.

Az osztatlan tanárképzési szakpárok és a hallgatók karok szerinti besorolása

Az osztatlan tanárképzés szakpárjainak gondozása és a hallgatói ügyintézés – a szakpár függvényében – az alábbiak szerint történik:

Kar Osztatlan tanárképzési (általános és középiskolai) szakpár
Bölcsészettudományi Kar ·         bölcsészettudományi tanári szak1 – bölcsészettudományi tanári szak

·         nyelvtanári szak2 – természettudományi tanári szak3

Informatikai Kar ·         bölcsészettudományi tanári szak – informatikatanár szak

·         matematikatanár szak – informatikatanár szak

·         technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár – bármilyen más tanárszak4 (kivéve testnevelő-tanár)

Pedagógiai és Pszichológiai Kar ·         testnevelő-tanár – gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár4

·         testnevelő-tanár – technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár szak4

·         testnevelő-tanár – bármilyen más tanári szak4

Tanító- és Óvóképző Kar ·         rajz- és vizuáliskultúra-tanár – bármilyen más tanári szak5
Természettudományi Kar ·         természettudományi tanári szak* – informatikatanári szak

·         természettudományi tanári szak – bölcsészettudományi tanári szak (nyelvtanári szak kivételével)

·         természettudományi tanári szak – természettudományi tanári szak

 

1 bölcsészettudományi szak: ének-zene tanár, könyvtárostanár, médiamozgókép- és kommunikációtanár, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára és a nyelvszakok.

2 nyelvszak: angol nyelv és kultúra tanára, bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára, francia nyelv és kultúra tanára,  holland nyelv és kultúra tanára, horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára, kínai nyelv és kultúra tanára, latin nyelv és kultúra tanára, lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára,  magyartanár, német nyelv és kultúra tanára, német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára, olasz nyelv és kultúra tanára, orosz nyelv és kultúra tanára, portugál nyelv és kultúra tanára, román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára, spanyol nyelv és kultúra tanára, szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára, szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára, szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára, ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára.
3 természettudományi szak: biológiatanár, fizikatanár, földrajztanár, kémiatanár, matematikatanár, természetismeret- környezettan tanár.
*kivéve a matematikatanár szakot
4 A jelzett osztatlan tanári szakpárok kizárólag Szombathelyen indulnak, és ügyintézésük is ott történik.
5 A képzés Budapesten és Szombathelyen is indul. Az ügyintézés budapesti képzés esetén a Tanító- és Óvóképző Karon, szombathelyi képzés esetén Szombathelyen történik.

Felhívjuk a figyelmét, hogy minden olyan hallgatónak, akinek a szakpárjából az egyik szakja természettudományos, ún. kritériumtárgyat kell teljesítenie, a tantervben meghatározott egy vagy több tárgyból (HKR 520.§ (2); 531.§ (1) b)). A kritériumtárgy célja a középiskolában szerzett ismeretek ellenőrzése, az esetleges hiányok pótlása. A TTK a regisztrációs héten egy kritériumdolgozat megírásával lehetőséget biztosít a kritériumtárgy teljesítésére. A kritériumtárgyakkal és -dolgozatokkal kapcsolatban bővebb információval a TTK felvételi tájékoztatója, illetve a kari Tanulmányi Osztály szolgál.

Külön felhívjuk a figyelmét az anyanyelvi kritériumvizsgára. A BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete által meghirdetett, 0 kredites, OT-AKV-1 tárgykódú anyanyelvi kritériumvizsgát (komplex szóbeli és írásbeli vizsga a tanári mesterséghez szükséges anyanyelvi kompetencia mérésére) minden osztatlan tanárszakos hallgatónak teljesítenie kell a 6. félév végéig. Bővebb tájékoztatást a vizsgáról a BTK Szakmódszertani Központjának a honlapján talál.

Sikeres és örömteli egyetemi tanulmányokat kívánok.

Budapest, 2019. július 24.

Antalné dr. Szabó Ágnes s. k.
az ELTE Tanárképző Központ főigazgatója

[1] A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanári szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013-as EMMI rendelet 3. számú mellékletének 2. pontja alapján, egyes szakokon általános és középiskolai szakképzettség megnevezése nélküli „okleveles tanár” végzettség szerezhető.

A Tanító- és Óvóképző Kar bemutatkozása

Rajz- és vizuáliskultúra-tanár szak 

Azok a jelentkezők, akik tehetséget és elhivatottságot éreznek a művészeti nevelés iránt, ezért az osztatlan tanárképzés egyik szakjaként a rajz- és vizuáliskultúra-tanár szakot választják, nálunk magas színvonalon készülhetnek fel a vizuális nevelés művelésére és tanítására. Változó világunkban a vizuális jelek értelmezése kiemelkedő jelentőségű, a tanulás alapvető bázisát jelenti, bármely tantárgyban.

Bálványos Huba grafikusművész 1977-től több mint három évtizeden át a hazai vizuális nevelés iránymutató képviselőjeként tanított intézményünkben. Karunkon munkásságának tisztelői, kiemelkedő művésztanárok folytatják az általa teremtett hagyományt a képző- és iparművészet, a tárgy- és környezetkultúra, valamint az elektronikus médiumok vizuális jelenségeinek értelmezése, művelése terén. Hallgatóinkat gyakorlatorientált kurzusokkal, művészetközpontú tantárgypedagógiai műhelyekkel, kortárs módszerekkel ösztönözzük önálló alkotásra.

Rajz- és vizuáliskultúra-tanár szakra várjuk mindazok jelentkezését, akik az általános iskola felső tagozatán a vizuális kommunikáció fejlesztésére, a rajz- és vizuáliskultúra tanítására készülnek.

Jelentkezőink választhatják az öt éves, osztatlan tanárképzést, vagy tanítói oklevél birtokában a két éves mesterképzést is.

Tanszék Tanári szak Szakfelelős
Vizuális Nevelési Tanszék Rajz- és vizuáliskultúra tanár Dr. Pataky Gabriella

Szóbeli és gyakorlati vizsga a tanári mesterképzésben

Szóbeli felvételi és gyakorlati vizsgák a tanári mesterképzésben

Az új, 2017 szeptemberétől indítható rövid ciklusú (2, 4 és 5 féléves) közismereti tanári mesterképzésekről szóló tájékoztatónak itt olvashatja el.

A felvételi vizsgák időpontjáról és helyszínéről az ELTE Tanárképző Központja elektronikus behívólevélben tájékoztatja a jelentkezőket.

Az alábbiakban a meghirdetett 2, 4 és 5 féléves tanári mesterképzéseink felvételi követelményeit tekinthetik meg a szak nevére kattintva.

2 féléves tanári mesterképzések:

4 féléves tanári mesterképzések:

5 féléves tanári mesterképzések tanító alapszakosoknak:

Az ELTE Savaria Egyetemi Központ tanári mesterszakjainak leírása és felvételi követelménye ITT található.

Gyakorlati vizsga az osztatlan tanárképzésben

Alábbiakban az osztatlan tanárképzés felvételi eljárásának kötelező részét képező gyakorlati vizsgáiról és a tanári mesterképzés (adott tanárszak szakterülete szerinti nem tanárszakon szerzett mesterfokozatra épülő) szóbeli felvételi vizsgáinak követelményeiről olvashat.

Gyakorlati vizsga az osztatlan tanárképzésben (10, 11 vagy 12 féléves)

Az osztatlan tanárképzés felvételi eljárásának során gyakorlati vizsga szervezhető a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. évi Korm. rendelet szerint. Művészeti jellegű kétszakos osztatlan tanárképzésre történő jelentkezés esetében, alapvetően gyakorlati vizsga alapján történik a pontszámítás. Az ELTE Tanárképző Központja három ilyen művészeti jellegű osztatlan tanárszakot hirdet meg, melyek a következők: ének-zene tanár, média-, mozgókép- és kommunikációtanár és rajz- és vizuáliskultúra-tanár. Ennek értelmében a rajz- és vizuáliskultúra-tanár, média-, mozgókép- és kommunikációtanár és/vagy ének-zene tanár szak választása esetén a jelentkezőknek gyakorlati vizsgán is részt kell venniük. (Ének-zene tanár és média-, mozgókép- és kommunikációtanár, illetve ének-zene tanár és rajz- és vizuáliskultúra-tanár szakpár esetén két gyakorlati vizsgán kell részt venni.)

A vizsgákról külön, az ELTE Tanárképző Központjától elektronikus behívólevelet kap a vizsgázó, mely a vizsga helyét és idejét tartalmazza.

Az ének-zene gyakorlati vizsga követelményeiről ITT  olvashat bővebben.

média gyakorlati vizsga követelményeiről ITT olvashat.

rajz gyakorlati vizsga követelményeiről ITT olvashat.

 

Kelemen Veronika – TTK HÖK tanárképzési referens

Sziasztok!

Kelemen Veronika vagyok, 2015 óta tanulok biológia-kémia tanár szakon, az ELTE-n. Mindig is fontos volt számomra a hallgatói közélet, két évig tevékenykedtem mentorként, és 2017 decembere óta én töltöm be a Tanárképzési Szakterületi Koordinátor tisztséget a TTK-n. Fontos számomra, hogy mostani és leendő hallagatótársaim számára minél gördülékenyebben teljenek, és a lehető leginkább problémamentesek legyenek az egyetemi évek. Bármilyen kérdés, probléma merül föl bennetek, forduljatok hozzám bizalommal, remélem fogok tudni nektek segíteni! 😊

Jáger Borbála – PPK HÖK tanárképzési referens

Jáger Borbála, Bori vagyok, jelenleg másodéves pedagógia alapszakos hallgató az ELTE PPK karon. A PPK HÖK Tanárképzési referense tisztséget 2018 szeptembere óta töltöm be, de már az első egyetemi évemben, 2017-től is aktív voltam a kar, illetve az egyetemi hallgatói élet fontos pontjain. Első évemben animátorrá és delegálttá is képződtem, sok hallgatói rendezvényen, kari bulin és egyéb programon vettem részt, minél több hallgatói véleményre és ötletre kíváncsi vagyok. Fontosnak tartom a hallgatók lehetőségeit, gondolatait és terveiket, ezért ha bármilyen kérdésed, kérésed, ötleted vagy észrevételed van, keress bátran, ne tartsd magadban! 😊

Áder Nikolett – BTK HÖK tanárképzési referens

Sziasztok!

Áder Niki vagyok, az ELTE BTK HÖK tanulmányi bizottságának elnöke és azon szerencsések közé tartozom, aki immár másodjára tölti be a kari tanárképzési referensi pozíciót. Fontos feladatról van szó, hiszen a tanárképzés területén még mindig sok a felmerülő probléma, amelyekre a kari vezetéssel és a Tanárképző Központtal együttműködve igyekezni fogunk megoldást találni. Keressetek bizalommal, ha kérdésetek merülne fel, vagy akár, ha innovatív ötletetek van!