Ugrás a tartalomra

Általános tájékoztató a tanári mesterképzésről

Az új, 2017 szeptemberétől indítható rövid ciklusú (2, 4 és 5 féléves) tanári mesterképzés képzési ideje és kreditösszetétele attól függően változik, hogy a felvételiző milyen előképzettséggel jön a szakra, illetve mi a választott szak célja. Az ELTE-n a tanári mesterképzési kínálat kizárólag egyszakos.

A Tanárképző Központ által hirdetett 2, 4 és 5 féléves 60, 120 és 150 kredites tanári mesterszakok oktatása az ELTE Bölcsészettudományi, Tanító- és Óvóképző, Természettudományi, Informatikai, valamint Pedagógia és Pszichológia Karán folyik.

A tanárképzés általános szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak összehangolását, valamint az elméleti és gyakorlati képzés szervezését az ELTE Tanárképző Központ (TKK) biztosítja. A tanári mesterszakok szakterületi moduljainak felelősei a Bölcsészettudományi Kar (BTK), az Informatikai Kar (IK), a Tanító- és Óvóképző Kar, a Természettudományi Kar (TTK), valamint egyes szombathelyi tanárszakok esetében a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK), így szakmai kérdésekben és a tanári mesterszakos hallgatók tanulmányi ügyintézésében (a beiratkozástól a záróvizsgázásig) is e karok az illetékesek.

A hallgatók tanulmányi ügyintézését a karokon a kari tanárképzési referensek végzik. Elérhetőségüket a Tanárképző Központ honlapján tekintheti meg. Szombathelyi képzés esetében a szombathelyi Tanulmányi Hivatal munkatársai az illetékesek.

A tanári mesterszakok és a hallgatók karok szerinti besorolása

A tanári mesterképzés szakpárjainak gondozása és a hallgatói ügyintézés – a szakpár függvényében – az alábbiak szerint történik:

Kar 2, 4 és 5 féléves tanári mesterszakok
Bölcsészettudományi Kar ·         angol nyelv és kultúra tanára
·         bolgár nyelv és kultúra tanára
·         ének-zene tanár
·         filozófiatanár
·         finn nyelv és kultúra tanára
·         francia nyelv és kultúra tanára
·         holland nyelv és kultúra tanára
·         horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára
·         kínai nyelv és kultúra tanára
·         könyvtárostanár
·         latin nyelv és kultúra tanára
·         lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára
·         magyartanár
·         művészettörténet-tanár
·         olasz nyelv és kultúra tanára
·         portugál nyelv és kultúra tanára
·         román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára
·         spanyol nyelv és kultúra tanára
·         szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára
·         szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára
·         szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára
·         ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára
Informatikai Kar ·         informatikatanár
·         technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár – bármilyen más tanárszak1
Pedagógiai és Pszichológiai Kar ·         testnevelő tanár1
·         gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár1
Tanító- és Óvóképző Kar ·         rajz- és vizuáliskultúra-tanár1
Természettudományi Kar ·         biológiatanár
·         fizikatanár
·         földrajztanár
·         kémiatanár
·         matematikatanár
·         természetismeret-környezettan tanár
1 A jelzett tanári mesterszakok kizárólag a szombathelyi campuson indulnak és ügyintézésük is ott történik.

 

A tanári mesterképzések után a tudományos pályát választókat több doktori iskola várja, a tanári pályát megkezdők pedig később a tanártovábbképzések rendkívül gazdag kínálatából választhatnak.

A tanári mesterképzések felépítése

A korábban felsorolt érdeklődői kör alapján a tanári mesterképzések összetétele és képzési ideje a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet és a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletek alapján a következők szerint alakul az ELTE-n:

A) Tanárszak szakterülete szerinti nem tanári mesterszakos vagy egyetemi végzettséget követő egyszakos tanári mesterképzés

Képzési idő: 2 félév.

Megszerzendő kreditek száma: 60.

A szakra való belépés feltétele: a szak által meghatározott (a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban közzétett) egyetemi vagy mesterszintű diploma.

A képzés során a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani tudást kell elsajátítani a rövid szaktárgyi és a hosszú összefüggő egyéni iskolai tanítási gyakorlat mellett. A képzés során szakdolgozat helyett 2 kredit értékben portfóliót[1] kell készíteni, mely a záróvizsga része és a képzés során készül.

Szabadon választható kreditek száma: 2.

 

B) Tanári szakképzettség birtokában újabb tanári oklevelet biztosító tanári mesterképzés

Képzési idő: 4 félév.

Megszerzendő kreditek száma: 120.

A szakra való belépés feltétele: főiskolai, egyetemi vagy mesterszintű tanári oklevél.

A képzés legnagyobb részét a szakterületi ismeretek teszik ki a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó szakmódszertani, közösségi pedagógiai és rövid szaktárgyi tanítási gyakorlat mellett. A képzés során szakdolgozat helyett 2 kredit értékben portfóliót1 kell készíteni, mely a záróvizsga része és a képzés során készül.

Szabadon választható kreditek száma: 6.

 

C) Általános iskolai tanári szakképzettséggel középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló egyszakos tanári mesterképzés

Képzési idő: 2 félév.

Megszerzendő kreditek száma: 60.

A szakra való belépés feltétele: főiskolai szintű általános iskolai tanári szakképzettséget igazoló oklevél.

A képzés legnagyobb részét a szakterületi ismeretek teszik ki a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó szakmódszertani, közösségi pedagógiai és rövid szaktárgyi tanítási gyakorlat mellett. A képzés során szakdolgozat helyett 2 kredit értékben portfóliót1 kell készíteni, mely a záróvizsga része és a képzés során készül.

Szabadon választható kreditek száma: 2.

 

D) Tanító alapszakos végzettséggel általános-, vagy középiskolai tanári mesterképzés

Képzési idő: általános iskolai szakképzettség esetén 4 félév, középiskolai szakképzettség esetén 5 félév.

Megszerzendő kreditek száma: 4 féléves képzésben 120 kredit, 5 féléves képzésben 150 kredit.

A szakra való belépés feltétele: alapszakos tanító oklevél, továbbá nyelvszak esetén a szükséges nyelvtudás megléte a megfelelő szinten (az adott szak által elvárt nyelvtudás a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban kerül közzétételre).

A képzés legnagyobb részét a szakterületi ismeretek teszik ki (középiskolai szakképzettség esetén ez még nagyobb) a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó szakmódszertani, közösségi pedagógiai rövid szaktárgyi és összefüggő egyéni iskolai tanítási gyakorlat mellett. A képzés során szakdolgozat helyett 2 kredit értékben portfóliót1 kell készíteni, mely a záróvizsga része és a képzés során készül.

Szabadon választható kreditek száma: 4 féléves képzésben 5 kredit, 5 féléves képzésben 6 kredit.

Nyelvi követelmények a mesterképzésben

„A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.” (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1. melléklet 5.)

[1] A portfólió egy a szakmai gyakorlatokat is bemutató és feldolgozó, a tanárjelölt felkészülését, saját fejlődését értékelő dokumentumgyűjtemény, „amely a tapasztalatok neveléstudományi szempontú, tudományos alaposságú bemutatása, elemzése és értékelése. Bizonyítja, hogy a hallgató képes önreflexióra, a képzés különböző területein elsajátított tudását integrálni és alkalmazni, a munkája szempontjából meghatározó tudományos, szakirodalmi eredményeket, továbbá a tanítás vagy a pedagógiai feladat eredményességét értékelni.” (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1. melléklet 4.5.)

 

Általános tájékoztató az osztatlan tanárképzésről

Hallgatói jogviszonya a beiratkozással jön létre (2011. évi CCIV. tv. 39. § (3)), amely az illetékes karon (lásd alább) történik. A beiratkozással kapcsolatos pontos információkat a www.elte.hu/felvettek weboldalon találja.

Felsőfokú tanulmányait az ún. osztatlan, kétszakos közismereti tanárképzésben fogja végezni. Ennek lényege, hogy a tanári szakképzettség (283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 2. § a, pontja szerint: „olyan szakképzettség, amely tanárszakonként különböző szakterületi tudást és valamennyi tanárszakon az oktatásra és nevelésre egységes tanári felkészítést ad”) csak két tanárszak egyidejű végzésével és a tanári szakképzettségek követelményeinek teljesítésével szerezhető meg. Az osztatlan tanárképzés felépítését tekintve három egységből áll:

 • az egyik tanári szak szerinti szakterületi modulból,
 • a másik tanári szak szerinti szakterületi modulból,
 • a tanári felkészítés moduljából.

A képzés során háromféle iskolai gyakorlatot kell teljesíteni, meghatározott időszakban; ezek a közösségi (pedagógiai) gyakorlat, a szaktárgyi tanítási gyakorlat és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat.

Az osztatlan tanárképzés három formában valósulhat meg (a plusz egy év a szakmai gyakorlatot jelenti). A három különböző formában az összegyűjtendő kreditek száma

 • 4+1 éves (10 féléves) képzésben 300 kredit,
 • 4,5+1 éves (11 féléves) képzésben 330 kredit,
 • valamint 5+1 (12 féléves) éves képzés, ahol 360 kredit.

Tanulmányai során ún. szabadon választható tárgyakat (az ELTE vagy más felsőoktatási intézmény kurzuskínálatából választott, azaz bármely egyetemi tárgyat/kurzust) is teljesítenie kell előre meghatározott kreditértékben. Ennek mértékét a képzés ideje határozza meg:

 • 10 féléves képzés esetén: 12 kredit,
 • 11 féléves képzés esetén: 14 kredit,
 • 12 féléves képzés esetén: 16

A 10 féléves képzésben általános iskolai, a 11 féléves képzésben vegyes (általános és középiskolai), a 12 féléves képzésben középiskolai tanár szakképzettséget lehet szerezni (bizonyos kivételekkel[1]). A képzés szerkezetét az 1. ábra szemlélteti.

A képzés mindhárom formában egy 6 féléves közös képzési szakasszal kezdődik. A hároméves alapozó szakasz végeztével kell eldöntenie (amennyiben az adott tanári szakból létezik általános iskolai és középiskolai tanárképzés is), hogy a két tanári szakképzettséget milyen képesítéssel kívánja megszerezni (HKR 34/A. § (1)). A tanári diploma megszerzése után három lehetőségből választhat: a munka világába kapcsolódik be, szakirányú tanártovábbképzésen vesz részt, vagy doktori képzésre jelentkezik.

1. ábra: A kétszakos osztatlan tanárképzés szerkezeti felépítése

felepites

Az osztatlan tanárképzéssel kapcsolatos ügyintézés sajátosságai

Az osztatlan tanárképzés általános szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak összehangolását, valamint az elméleti és gyakorlati képzés szervezését az ELTE Tanárképző Központ (TKK) biztosítja. Az osztatlan tanári szakok szakterületi moduljainak felelősei a Bölcsészettudományi Kar (BTK), az Informatikai Kar (IK), a Tanító- és Óvóképző Kar és a Természettudományi Kar (TTK); így szakmai kérdésekben és az osztatlan tanárszakos hallgatók tanulmányi ügyintézésében (a beiratkozástól a záróvizsgázásig) is e karok az illetékesek. A tanári felkészítés modul, valamint egyes szombathelyi tanárszakok szakterületi moduljának szakmai felelőse a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK).

A hallgatók tanulmányi ügyintézését a karokon a kari tanárképzési referensek végzik. Elérhetőségüket a Tanárképző Központ honlapján tekintheti meg. Szombathelyi képzés esetében a szombathelyi Tanulmányi Hivatal munkatársai az illetékesek.

Az osztatlan tanárképzési szakpárok és a hallgatók karok szerinti besorolása

Az osztatlan tanárképzés szakpárjainak gondozása és a hallgatói ügyintézés – a szakpár függvényében – az alábbiak szerint történik:

Kar Osztatlan tanárképzési (általános és középiskolai) szakpár
Bölcsészettudományi Kar ·         bölcsészettudományi szak1 – bölcsészettudományi szak
·         nyelvszak2 – természettudományi szak3
Informatikai Kar ·         bölcsészettudományi szak – informatika szak
·         matematika szak – informatika szak
·         technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár – bármilyen más tanárszak4 (kivéve testnevelő tanár)
Pedagógiai és Pszichológiai Kar ·         testnevelő tanár – gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár4
·         testnevelő tanár – technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár szak4
·         testnevelő tanár– bármilyen más tanárszak4
Tanító- és Óvóképző Kar ·         rajz- és vizuáliskultúra –tanár – bármilyen más tanárszak5
Természettudományi Kar ·         természettudományi szak* – informatika szak
·         természettudományi szak – bölcsészettudományi szak (nyelvszak kivételével)
·         természettudományi szak – természettudományi szak
 1 bölcsészettudományi szak: ének-zene tanár, filozófiatanár, könyvtárostanár, médiamozgókép-és kommunikációtanár, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára, és a nyelvszakok.
2 nyelvszak: angol nyelv és kultúra tanára, bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára, francia nyelv és kultúra tanára,  holland nyelv és kultúra tanára, horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára, kínai nyelv és kultúra tanára, latin nyelv és kultúra tanára, lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára,  magyartanár, német nyelv és kultúra tanára, német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára, olasz nyelv és kultúra tanára, orosz nyelv és kultúra tanára, portugál nyelv és kultúra tanára, román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára, spanyol nyelv és kultúra tanára, szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára, szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára, szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára, ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára.
3 természettudományi szak: biológiatanár, fizikatanár, földrajztanár, kémiatanár, matematikatanár, természetismeret- környezettan tanár.
*kivéve a matematikatanár szakot
4 A jelzett osztatlan tanári szakpárok kizárólag a szombathelyi campuson indulnak és ügyintézésük is ott történik.
5 A képzés Budapesten és Szombathelyen is indul. Az ügyintézés budapesti képzés esetén az Informatikai Karon, szombathelyi képzés esetén a szombathelyi campuson történik.

Felhívom figyelmét, hogy minden olyan hallgatónak, akinek a szakpárjából az egyik szakja természettudományos, ún. kritériumtárgyat kell teljesítenie, a tantervben meghatározott egy vagy több tárgyból (HKR 520.§ (2); 531.§ (1) b)). A kritériumtárgy célja a középiskolában szerzett ismeretek ellenőrzése, az esetleges hiányok pótlása. A TTK a regisztrációs héten egy kritériumdolgozat megírásával lehetőséget biztosít a kritériumtárgy teljesítésére. A kritériumtárgyakkal és -dolgozatokkal kapcsolatban bővebb információval a TTK felvételi tájékoztatója, illetve a kari Tanulmányi Osztály szolgál.

Szeretném külön felhívni a figyelmét az anyanyelvi kritériumvizsgára. A BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete által meghirdetésre kerülő, 0 kredites, OT-AKV-1 tárgykódú anyanyelvi kritériumvizsgát (komplex szóbeli és írásbeli vizsga a tanári mesterséghez szükséges anyanyelvi kompetencia mérésére) minden osztatlan tanárszakos hallgatónak teljesítenie kell a 6. félév végéig. Bővebb tájékoztatást a vizsgáról a BTK Szakmódszertani Központjának honlapján talál.

Figyelmébe ajánlom a Tanulmányi Kalauzunkat, mely bővebb információkkal szolgál az osztatlan tanárképzéssel kapcsolatban.

[1] A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013-as EMMI rendelet 3. számú mellékletének 2. pontja alapján, egyes szakokon általános és középiskolai szakképzettség megnevezése nélküli „okleveles tanár” végzettség szerezhető.

Pintér Kornélia – TTK HÖK tanárképzési referens

Pintér Kornélia vagyok, 2013-ban az első osztatlanos évfolyammal kezdtem meg tanulmányaimat, és egy szakváltás után jelenleg földrajz-történelem szakon haladok a diploma felé. Már az első egyetemi évem során részt vettem a tanárszakos csoportüléseken aktív tagként, 2015 márciusa óta pedig a Tanárképzési Szakterület egyik képviselőjeként vagyok jelen a Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatában. Az elmúlt években tanárszakos mentorként is tevékenykedtem. 2016 márciusától novemberig már betöltöttem ezt a tisztséget, és most 2017 májusától újra képviselhetem a tanárszakos hallgatók érdekeit az egyetemen. Úgy gondolom, mindannyiunk érdeke, hogy az egyetemen töltött éveink minél problémamentesebbek és gördülékenyebbek legyenek. Remélem, bátran fordultok majd hozzám is, legyen szó bármilyen problémáról.

Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet kapott az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Örömmel osztjuk meg a hírt, hogy a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium magas színvonalú pályázatával elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet.

A címet olyan „megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező” intézmény nyerhette el, mely „alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra”. (idézetek a pályázati felhívásból)

Gratulálunk és sok sikert kívánunk az iskola vezetésének és minden munkatársának az eddigi kiváló szakmai munkájuk mellett a kinevezéssel kapcsolatos új feladatokhoz is!

Kanti Eszter – TTK HÖK tanárképzési referens

Kanti Eszter vagyok az ELTE TTK tanárképzési szakterületi koordinátora. Tanulmányaimat 2015-ben kezdtem meg biológia-kémia tanárszakon. A tavalyi év végén kerültem szorosabb kapcsolatba a szakterülettel, azóta is töretlen lelkesedéssel munkálkodom benne. Ha bármilyen kérdésetek lenne, illetve segítségre szorultok valamivel kapcsolatban, keressetek bátran, nagyon szívesen segítek, amiben csak tudok!

Áder Nikolett – BTK HÖK tanárképzési referens

Sziasztok!

Áder Niki vagyok, másodéves magyar-angol osztatlan tanáriszakos hallgató. A kari HÖK munkájába május óta tevékenykedem aktívan, de azon szerencsés emberek közé tartozom, aki szeptembertől a Tanulmányi Bizottság tagjává is váltam, mint tanárképzési referens. Ez számomra nagyon sokat jelent, hiszen lételemem, hogy segíteni tudjak hallgató társaimnak és a tanárképzés megoldatlan problémáit is nagyon a szívemen viselem. Kérdésekkel, kérésekkel vagy akár ötletekkel is forduljatok hozzám bizalommal! :)

Oláh Zsolt – PPK HÖK tanárképzési referens

Oláh Zsolt vagyok az ELTE PPK tanárképzési referense. Tanulmányaimat 2013 szeptemberében kezdtem pedagógia szakon. Első éves korom óta, animátorként aktív tagja vagyok a hallgatói közösségnek, valamint másodéves korom óta már mentorként is. 2015 októberétől, pedig tanárképzési referensként tevékenykedek, mely tevékenységem egyik fő céljaként tűztem ki a PPK és a tanárképzésben érintett többi kar egymáshoz való közeledésének segítésén való munkálkodást, valamint a tanárképzésben résztvevő hallgatók hangjának hallatását. Elérhetőségem: tanarkepzes@ppkhok.elte.hu

A Pedagógiai és Pszichológiai Kar szerepe az osztatlan tanárképzésben

A tanári pályára készülő fiatalok nem csupán szakterületük tudósává szeretnének válni, hanem olyan pedagógusokká is, akikben leendő tanítványaik megbíznak, akiket tisztelnek és szeretnek, akikre nem csupán a tanulás óráiban, hanem egész életükben számíthatnak. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara gondozza azokat a pedagógiai és pszichológiai tárgyakat, amelyek ahhoz nyújtanak segítséget, hogy a tanárjelöltek képesek legyenek a tanári feladatok megoldására a különféle iskolai helyzetekben. A képzés kiegyensúlyozottan kívánja megvalósítani a sikeres pedagógus munkájához szükséges felkészítés minden elemét: a pedagógiai-pszichológiai ismeretek és képességek bővítését, fejlesztését és a nevelői attitűdök formálását, melyhez változatos módon nyújtunk gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőségeket.

A koherens felkészülés támogatása érdekében a tanári tevékenység alapjait adó tartalmakat tantárgyblokkokba szerveztük, melyek együtt tartalmazzák a pedagógiai-pszichológiai, és az annak keretet adó komplex társadalomelméleti és professzionális tudást, melyek gyakorlati feladatokkal támogatják az elmélet és a gyakorlat egymásra épülését, a diák több szempontú megismerésének, az egyéni fejlődés támogatásának, az önelemző képességnek, a tanári képességek fejlesztésének fontosságát. Az egyes tantárgyblokkok fókuszában az egyén – a személyiség – fejlesztése, a társas viszonyok alakítása, a tanulás-tanítás fejlődésének támogatása, a tanári mesterségre – pedagógus hivatásra – való felkészülés segítése áll.

A tanárjelöltek szakmai felkészülését változatos tanulásszervezéssel támogatjuk, a hagyományos előadásokon és szemináriumokon túl tréningek, esetelemző szemináriumok, IKT tartalmak és eszközök segítségével.

A Pedagógiai és Pszichológiai Kar barátságos iskolai környezetében nem csupán a pedagógusi hivatásra készítünk fel, de szívesen látjuk hallgatóinkat azokon a tudományos és kulturális programokon, hallgatói rendezvényeken, melyek a pszichológia és a pedagógia mélyen emberi világába nyújtanak betekintést.

A Kar a végzést követően is lehetőséget kínál a továbbtanulásra, melyre szakirányú tanári továbbképzések vagy doktori iskolai tanulmányok keretében várjuk leendő hallgatóinkat.

Intézet

Tanári modul

Szakfelelős

Iskolapszichológia Tanszék tanári felkészítés dr. N. Kollár Katalin

A Természettudományi Kar bemutatkozása

Osztatlan tanárképzés a Természettudományi Karon

Az ELTE Természettudományi Kara hat területen biztosít képzést a tanárjelöltek számára: biológia, fizika, földrajz, kémia, matematika, természetismeret-környezettan. Képzésünk messzemenően figyelembe veszi azt a tényt, hogy korunkban a természettudományok forradalmát éljük. Nagy tudományos felfedezések jelennek meg, amelyek választ próbálnak adni a jelen és a jövő olyan problémáira, amelyek a technikai előrehaladást, a fenntartható fejlődést és környezetünk jobb megértését teszik lehetővé. A Világot magyarázzuk, a teljes környezetet, és mindezzel azt a tudást adjuk át, amellyel megérthetővé és feldolgozhatóvá válnak környezetünk természeti és társadalmi eseményei – gyakorlatilag az ősrobbanástól a forintárfolyam aktuális változásáig. Modern, magas színvonalú ismereteket adó kurzusaink célja széles látókörű, tájékozott, tudós tanárok képzése.

Olyan természettudományos végzettségű tanárokat kívánunk képezni, akik a köznevelésben, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, nevelési, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésében tudnak tevékenykedni. A természettudományi területeken közismert jelenlegi és jövőbeli tanárhiány alap- és középiskolai szinten is biztosítja a végzettek sikeres elhelyezkedését.

Intézet

Tanári szak

Szakfelelős

Kétszakos képzésben meghirdetett szakpártagok

Biológiai Intézet biológiatanár Dr. Böddi Béla
Fizikai Intézet fizikatanár Dr. Tél Tamás
Földrajz- és Földtudományi Intézet földrajztanár Dr. Nagy Balázs
Kémiai Intézet kémiatanár Dr. Túri László
Matematikai Intézet matematikatanár Dr. Szőnyi Tamás
Környezettudományi Centrum természetismeret- környezettan tanár Dr. Weiszburg Tamás

Rövid ciklusú tanári mesterképzési szakok

Biológiai Intézet biológiatanár Dr. Böddi Béla
Fizikai Intézet fizikatanár Dr. Tél Tamás
Földrajz- és Földtudományi Intézet földrajztanár Dr. Nagy Balázs
Kémiai Intézet kémiatanár Dr. Túri László
Matematikai Intézet matematikatanár Dr. Szőnyi Tamás
Környezettudományi Centrum természetismeret- környezettan tanár Dr. Weiszburg Tamás

Az Informatikai Kar bemutatkozása

Osztatlan tanárképzés az Informatikai Karon

Az ELTE Informatikai Karán folyó informatikatanár-képzés célja, hogy felkészítsen a közoktatás, a szakképzés és a felnőttképzés számára az informatikusi szakképzettségnek megfelelő szakmai tantárgyak oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és az iskolai informatikai eszközök, oktatási információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával kapcsolatos fejlesztési feladatokra, továbbá a doktori képzésben történő tanulmányok folytatására.

A Karon oktatott tárgyak: Programozási alapismeretek, Számítógépes alapismeretek, WEB fejlesztés, Programozási nyelvek és módszerek, Szoftvertechnológia, Adatbázisok, Algoritmusok, Operációs rendszerek, Az informatikai elmélet alapjai, Informatikai alapismeretek, Tantárgyi alkalmazások, Oktatásinformatika, Feladatmegoldó szeminárium, Elemi informatika, Informatika oktatása.

A képzésre olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik a jövőben oktató, vagy oktatásfejlesztő munkával szeretnének foglalkozni. A tanári felkészítés során megszerzett – pedagógiai-pszichológiai, szakmódszertani – ismeretekkel együtt, az itt végzett hallgatók kiváló elhelyezkedési lehetőséget nyernek. Ezek a következők:

 • informatika tantárgy tanítása a közoktatás 5-12. évfolyamán,
 • informatika szakmai tantárgy tanítása a szakközépiskolák 9-12. évfolyamán,
 • informatikai szakképzés a 13-14. évfolyamon,
 • informatikai felnőttoktatás, vállalati belső oktatás, idegen nyelvű oktatás,
 • közismereti informatika érettségi elnök és kérdező,
 • szakmai informatika érettségi elnök és kérdező,
 • OKJ-s vizsgaelnök, ECDL vizsgáztató,
 • informatikai vezető,
 • közoktatási informatikai szakértő, informatika vezetőtanár,
 • távoktatás, tananyagfejlesztés.

 

A szak elvégzése után az informatikatanár alkalmas informatika oktatására, szakterületi vizsgáztatás megtervezésére és lebonyolítására, közoktatási informatikai tananyag fejlesztésére, más szakos tananyagfejlesztés informatikai megvalósításának támogatására, informatikai tehetséggondozásra, versenyfelkészítésre, valamint új, korszerű informatikai alkalmazások megismerésére és ezen ismeretek átadására. A képzésen szerzett diplomával a továbbtanulni vágyó hallgatók jelentkezhetnek az Informatikai Doktori Iskola PhD képzésére.

Az Informatikai Karon szerzett tanári diplomával a versenyszférában is kiváló elhelyezkedési lehetőségek adódnak a végzett hallgatók számára.

Intézet

Tanári szak

Szakfelelős

Média- és Oktatásinformatikai Tanszék

informatikatanár

dr. Zsakó László