Ugrás a tartalomra
 

Hallgatóknak

Kedves osztatlan tanárszakos Hallgatónk!

Szívből gratulálok sikeres felvételijéhez és köszöntöm egyetemünk új polgáraként! Kívánom, hogy az osztatlan tanárképzésben folytatott tanulmányai során örömteli élményekkel, hasznos és a hivatásához nélkülözhetetlen tudással és értékekkel gazdagodjék!

Szeretettel meghívom az osztatlan tanárképzés ünnepi tanévnyitó köszöntőjére és tájékoztatójára, amelyre 2016. szeptember 8-án (csütörtökön) 10.00 órakor, a Trefort kerti campus Gólyavár épületében található Mária Terézia teremben (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.) kerül sor. Megjelenésére feltétlenül számítunk!

A Tanárképző Központ elkötelezett amellett, hogy az osztatlan tanári szakokra felvett hallgatók tanulmányait és egyetemi életét minden lehetséges módon támogassa, és elősegítse, hogy olyan, magas színvonalú képzést kaphassanak, amely összhangban van igényeikkel, elvárásaikkal. Kérem ezért, segítse munkánkat azzal, hogy megosztja velünk a pályaalkalmassági vizsgálattal kapcsolatos észrevételeit rövid kérdőívünk kitöltésével.

A következőkben a képzésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalóról olvashat tájékoztatást, valamint ajánlom figyelmébe a Tanulmányi Kalauzunkat, mely bővebb információkkal szolgál képzésével kapcsolatban.

Általános tájékoztató az osztatlan tanárképzésről

Hallgatói jogviszonya a beiratkozással jön létre (2011. évi CCIV. tv. 39. § (3)), amely az illetékes karon (lásd alább) történik. A beiratkozással kapcsolatos pontos információkat a www.elte.hu/felvettek weboldalon találja.

Felsőfokú tanulmányait az ún. osztatlan, kétszakos közismereti tanárképzésben fogja végezni. Ennek lényege, hogy a tanári szakképzettség (283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 2. § a, pontja szerint: „olyan szakképzettség, amely tanárszakonként különböző szakterületi tudást és valamennyi tanárszakon az oktatásra és nevelésre egységes tanári felkészítést ad”) csak két tanárszak egyidejű végzésével és a tanári szakképzettségek követelményeinek teljesítésével szerezhető meg. Az osztatlan tanárképzés felépítését tekintve három egységből áll:

 • az egyik tanári szak szerinti szakterületi modulból,
 • a másik tanári szak szerinti szakterületi modulból,
 • a tanári felkészítés moduljából.

A képzés során háromféle iskolai gyakorlatot kell teljesíteni, meghatározott időszakban; ezek a közösségi (pedagógiai) gyakorlat, a szaktárgyi tanítási gyakorlat és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat.

Az osztatlan tanárképzés három formában valósulhat meg (a plusz egy év a szakmai gyakorlatot jelenti). A három különböző formában az összegyűjtendő kreditek száma

 • 4+1 éves (10 féléves) képzésben 300 kredit,
 • 4,5+1 éves (11 féléves) képzésben 330 kredit,
 • valamint 5+1 (12 féléves) éves képzés, ahol 360 kredit.

Tanulmányai során ún. szabadon választható tárgyakat (az ELTE vagy más felsőoktatási intézmény kurzuskínálatából választott, azaz bármely egyetemi tárgyat/kurzust) is teljesítenie kell előre meghatározott kreditértékben. Ennek mértékét a képzés ideje határozza meg:

 • 10 féléves képzés esetén: 12 kredit,
 • 11 féléves képzés esetén: 14 kredit,
 • 12 féléves képzés esetén: 16

A 10 féléves képzésben általános iskolai, a 11 féléves képzésben vegyes (általános és középiskolai), a 12 féléves képzésben középiskolai tanár szakképzettséget lehet szerezni (bizonyos kivételekkel[1]). A képzés szerkezetét az 1. ábra szemlélteti.

A képzés mindhárom formában egy 6 féléves közös képzési szakasszal kezdődik. A hároméves alapozó szakasz végeztével kell eldöntenie (amennyiben az adott tanári szakból létezik általános iskolai és középiskolai tanárképzés is), hogy a két tanári szakképzettséget milyen képesítéssel kívánja megszerezni (HKR 34/A. § (1)). A tanári diploma megszerzése után három lehetőségből választhat: a munka világába kapcsolódik be, szakirányú tanártovábbképzésen vesz részt, vagy doktori képzésre jelentkezik.

1. ábra: A kétszakos osztatlan tanárképzés szerkezeti felépítése

felepites

Az osztatlan tanárképzéssel kapcsolatos ügyintézés sajátosságai

Az osztatlan tanárképzés általános szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak összehangolását, valamint az elméleti és gyakorlati képzés szervezését az ELTE Tanárképző Központ (TKK) biztosítja. Az osztatlan tanári szakok szakterületi moduljainak felelősei a Bölcsészettudományi Kar (BTK), az Informatikai Kar (IK) és a Természettudományi Kar (TTK); így szakmai kérdésekben és az osztatlan tanárszakos hallgatók tanulmányi ügyintézésében (a beiratkozástól a záróvizsgázásig) is e karok az illetékesek. A tanári felkészítés modul szakmai felelőse a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK).

A hallgatók tanulmányi ügyintézését a karokon a kari tanárképzési referensek végzik. Elérhetőségüket a Tanárképző Központ honlapján tekintheti meg.

Az osztatlan tanárképzési szakpárok és a hallgatók karok szerinti besorolása

Az osztatlan tanárképzés szakpárjainak gondozása és a hallgatói ügyintézés – a szakpár függvényében – az alábbiak szerint történik:

Kar Osztatlan tanárképzési (általános és középiskolai) szakpár
Bölcsészettudományi Kar
 • bölcsészettudományi szak1 – bölcsészettudományi szak
 • nyelvszak2 – természettudományi szak3
Informatikai Kar
 • bölcsészettudományi szak – informatika szak
 • matematika szak – informatika szak
Természettudományi Kar
 • természettudományi szak* – informatika szak
 • természettudományi szak – bölcsészettudományi szak (nyelvszak kivételével)
 • természettudományi szak – természettudományi szak
 1 bölcsészettudományi szak: ének-zene tanár, filozófiatanár, médiamozgókép-és kommunikációtanár,  történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára, és a nyelvszakok.
2 nyelvszak: angol nyelv és kultúra tanára, bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára, francia nyelv és kultúra tanára,  holland nyelv és kultúra tanára, horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára, kínai nyelv és kultúra tanára, latin nyelv és kultúra tanára, lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára,  magyartanár, német nyelv és kultúra tanára, német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára, olasz nyelv és kultúra tanára, orosz nyelv és kultúra tanára, portugál nyelv és kultúra tanára, román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára, spanyol nyelv és kultúra tanára, szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára, szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára, szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára, ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára.
3 természettudományi szak: biológiatanár, fizikatanár, földrajztanár, kémiatanár, matematikatanár, természetismeret- környezettan tanár.
*kivéve a matematikatanár szakot

Felhívom figyelmét, hogy minden olyan hallgatónak, akinek a szakpárjából az egyik szakja természettudományos, ún. kritériumtárgyat kell teljesítenie, a tantervben meghatározott egy vagy több tárgyból (HKR 520.§ (2); 531.§ (1) b)). A kritériumtárgy célja a középiskolában szerzett ismeretek ellenőrzése, az esetleges hiányok pótlása. A TTK a regisztrációs héten egy kritériumdolgozat megírásával lehetőséget biztosít a kritériumtárgy teljesítésére. A kritériumtárgyakkal és -dolgozatokkal kapcsolatban bővebb információval a TTK felvételi tájékoztatója, illetve a kari Tanulmányi Osztály szolgál.

 

További fontos tudnivalók

Követelmények

A hallgatók alapvető jogait és kötelezettségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) és a kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. A vonatkozó jogszabályok alapján az egyetem megalkotta a tanulmányi szabályokat tartalmazó Hallgatói követelményrendszert (továbbiakban: HKR). Kérem, a szabályzatot figyelmesen tanulmányozza át, tekintettel arra, hogy az egyetemi élet minden területét ez a dokumentum szabályozza. A mindenkor hatályos HKR-t az ELTE központi honlapján is elérheti. A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet) szóló minisztériumi rendelet tartalmazza az osztatlan tanárképzési szakok követelményeit.

Elektronikus tanulmányi rendszer

Tanulmányi ügyeinek döntő többségét a jövőben az ELTE-n használt elektronikus tanulmányi rendszer, a Neptun segítségével fogja tudni elintézni (pl. regisztráció/beiratkozás, tárgy és kurzusfelvétel, vizsgajelentkezés, személyes adatváltoztatás, pénzügyi tranzakciók stb.). Fordítson kellő figyelmet a Neptun használatának elsajátítására, melyben a hallgatóknak szóló „Neptun dokumentáció”, valamint a Quaestura honlapján található gyakran ismételt kérdések (GyIK) oldal lehetnek segítségére.

Tantervek (tanegységlisták)

Az osztatlan tanárszakok tantervei (meghatározása: Nftv. 108. § 42.) a kari (BTK, IK, PPK, TTK) honlapokon és Tanárképző Központ honlapján is elérhetőek. A tanegységekből (meghatározása: ELTE HKR 4. §. (2) 100.) felépülő tantervek megmutatják, hogy a képzés elvégzéséhez milyen tanegységeket kell teljesíteni. Ajánlom figyelmébe az osztatlan tanárképzés szakos tanterveit egységes, grafikus formában, a tárgyakat ajánlott félév szerinti megjelenítő tkk.tanterv.elte.hu weboldalt. Az oldal egyszerre több osztatlan tanári tanterv áttekintését támogatja, ezáltal segíti a tárgy- és kurzusfelvételt.

Szeretném külön felhívni a figyelmét az anyanyelvi kritériumvizsgára. A BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete által meghirdetésre kerülő, 0 kredites, OT-AKV-1 tárgykódú anyanyelvi kritériumvizsgát (komplex szóbeli és írásbeli vizsga a tanári mesterséghez szükséges anyanyelvi kompetencia mérésére) minden osztatlan tanárszakos hallgatónak teljesítenie kell a 6. félév végéig. Bővebb tájékoztatást a vizsgáról a BTK Szakmódszertani Központjának honlapján talál.

A nyári szünet hátralévő idejére kellemes pihenést, egyetemi tanulmányaihoz pedig sok sikert és örömet kívánok!

Budapest, 2016. július 26.

Dr. Károly Krisztina s.k.

az ELTE Tanárképző Központ főigazgatója

 


[1] A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013-as EMMI rendelet 3. számú mellékletének 2. pontja alapján, egyes szakokon általános és középiskolai szakképzettség megnevezése nélküli „okleveles tanár” végzettség szerezhető.