Ugrás a tartalomra
 

Köszöntő és hasznos információk a rövid ciklusú tanárképzésre felvételt nyert hallgatóknak

Kedves tanárszakos Hallgató!

Gratulálunk sikeres felvételijéhez, és köszöntjük egyetemünk új polgáraként. Kívánjuk, hogy tanárképzési tanulmányai során örömteli élményekkel és a hivatásához nélkülözhetetlen sokrétű, hasznos tudással, maradandó értékekkel gazdagodjék.

A tanárképzés általános szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak az összehangolását az ELTE Tanárképző Központ (TKK) végzi. A Tanárképző Központ elkötelezett amellett, hogy a tanári szakokra felvett hallgatók egyetemi tanulmányait és iskolai gyakorlatait minden lehetséges módon támogassa, és a tanárképzés koordinációjában magas színvonalú szolgáltatást nyújtson.

Címünk: 1118 Budapest, Ménesi út 11–13. fszt. 22–24.

A tanárképzéssel kapcsolatos információkat megtalálja a Tanárképző Központ honlapján, a tkk.elte.hu címen. Itt olvashat arról is, hogy milyen ügyben, milyen ímélcímen vagy milyen telefonszámon kit kereshet. Ha kérdéseire nem talál választ, akkor személyesen is fordulhat hozzánk.

Félfogadási idő: szerda 9–11 h, 13–16 h

A Tanárképző Központ ősszel tájékoztatót szervez a Budapestre felvett tanárszakos hallgatók számára, erről külön értesítést küldünk.

A következőkben néhány fontos információról és a képzésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalóról olvashat tájékoztatást.

1. Fontos tudnivalók

1.1. Követelmények

A hallgatók alapvető jogait és kötelezettségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) és a kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. A vonatkozó jogszabályok alapján az egyetem megalkotta a tanulmányi szabályokat tartalmazó Hallgatói követelményrendszert (továbbiakban: HKR). Kérem, a szabályzatot figyelmesen olvassa el, tekintettel arra, hogy az egyetemi élet minden területét ez a dokumentum szabályozza. A mindenkor hatályos HKR-t az ELTE központi honlapján érheti el. A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet) szóló minisztériumi rendelet tartalmazza a tanárképzési szakok követelményeit.

1.2. Elektronikus tanulmányi rendszer

Tanulmányi ügyeinek döntő többségét a jövőben az ELTE-n használt elektronikus tanulmányi rendszer, a Neptun segítségével fogja tudni elintézni (pl. regisztráció/beiratkozás, tárgy- és kurzusfelvétel, vizsgajelentkezés, személyes adatváltoztatás, pénzügyi tranzakciók stb.). Javasoljuk, hogy fordítson kellő figyelmet a Neptun használatának az elsajátítására. Ebben a hallgatóknak szóló „Neptun dokumentáció”, valamint a Quaestura honlapján található gyakran ismételt kérdések (GyIK) oldal lehetnek segítségére.

1.3. Tantervek (tanegységlisták)

A tanári szakok tantervei (meghatározása: Nftv. 108. § 42.) összegyűjtve a TKK honlapján http://tkk.elte.hu/tantervek-tanegyseglistak/, valamint a kari (BTK, IK, PPK, TÓK, TTK) honlapokon érhetők el. A tantervek megmutatják, hogy a képzés elvégzéséhez milyen tanegységeket kell teljesíteni.

2. Általános tájékoztató a rövid ciklusú tanári mesterképzésről

A rövid ciklusú (2, 4 és 5 féléves) tanári mesterképzés képzési ideje és kreditösszetétele attól függően változik, hogy a felvételiző milyen előképzettséggel jön a szakra, illetve hogy mi a választott szak célja. Az ELTE-n a tanári mesterképzési kínálat egyszakos képzés.

Az ELTE által hirdetett 2, 4 és 5 féléves 60, 120 és 150 kredites tanári mesterszakok oktatása az ELTE Bölcsészettudományi, Tanító- és Óvóképző, Természettudományi, Informatikai, valamint Pedagógia és Pszichológia Karán zajlik. A Szombathelyre felvett hallgatók képzése Szombathelyen folyik.

A tanári mesterszakok szakterületi moduljainak felelősei a Bölcsészettudományi Kar (BTK), az Informatikai Kar (IK), a Tanító- és Óvóképző Kar, a Természettudományi Kar (TTK), valamint egyes szombathelyi tanári szakok esetében a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK), így szakmai kérdésekben és a tanári mesterszakos hallgatók tanulmányi ügyeinek az intézésében – a gyakorlatokon kívül – e karok az illetékesek. A szaktárgyi tanítási gyakorlat és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat, valamint a szakzárás szervezését a Tanárképző Központ végzi.

A hallgatók tanulmányi ügyeinek az intézését a karokon a kari tanárképzési referensek végzik. Elérhetőségüket a Tanárképző Központ honlapján tekintheti meg. Szombathelyi képzés esetében a szombathelyi Tanulmányi Hivatal munkatársai az illetékesek.

2.1. A tanári mesterszakok és a hallgatók karok szerinti besorolása

A tanári mesterképzés szakpárjainak gondozása és a hallgatói ügyintézés – a szakpár függvényében – az alábbiak szerint történik:

Kar 2, 4 és 5 féléves tanári mesterszakok
Bölcsészettudományi Kar ·         angol nyelv és kultúra tanára

·         bolgár nyelv és kultúra tanára

·         ének-zene tanár

·         filozófiatanár

·         finn nyelv és kultúra tanára

·         francia nyelv és kultúra tanára

·         holland nyelv és kultúra tanára

·         horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára

·         kínai nyelv és kultúra tanára

·         könyvtárostanár

·         latin nyelv és kultúra tanára

·         lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára

·         magyartanár

·         magyar mint idegen nyelv tanára

·         művészettörténet-tanár

·         német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

·         német nyelv és kultúra tanára

·         olasz nyelv és kultúra tanára

·         portugál nyelv és kultúra tanára

·         román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára

·         spanyol nyelv és kultúra tanára

·         szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára

·         szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára

·         szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára

·         történelem és állampolgári ismeretek tanára

·         ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára

Informatikai Kar ·         informatikatanár

·         technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár1

Pedagógiai és Pszichológiai Kar ·         testnevelő-tanár1

·         gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár1

Tanító- és Óvóképző Kar ·         rajz- és vizuáliskultúra-tanár
Természettudományi Kar ·         biológiatanár

·         fizikatanár

·         földrajztanár

·         kémiatanár

·         matematikatanár

·         természetismeret-környezettan tanár

1 A jelzett tanári mesterszakok csak Szombathelyen indulnak, és ügyintézésük is ott történik.

A tanári mesterképzések után a tudományos pályát választókat több doktori iskola várja, a tanári pályát megkezdők pedig később a tanártovábbképzések gazdag kínálatából választhatnak.

2.2. A tanári mesterképzések felépítése

A tanári mesterképzések összetétele és képzési ideje a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet és a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletek alapján a következők szerint alakul az ELTE-n:

2.2.1. Tanári szak szakterülete szerinti nem tanári mesterszakos vagy egyetemi végzettséget követő egyszakos tanári mesterképzés

Képzési idő: 2 félév

Megszerzendő kreditek száma: 60

A szakra való belépés feltétele: a szak által meghatározott (a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban közzétett) egyetemi vagy mesterszintű diploma.

A képzés során a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani tudást kell elsajátítani a rövid szaktárgyi tanítási és a hosszú összefüggő egyéni iskolai gyakorlat mellett. Az ebben a típusú képzésben tanulóknak egy anyanyelvi kritériumvizsgát is szükséges teljesíteni, erről bővebb tájékoztatást a BTK Szakmódszertani Központjának a honlapján talál. A képzés során szakdolgozatként 2 kredit értékben portfóliót[1] kell készíteni.

Szabadon választható kreditek száma: 2

2.2.2. Tanári szakképzettség birtokában újabb tanári oklevelet biztosító tanári mesterképzés

Képzési idő: 4 félév

Megszerzendő kreditek száma: 120

A szakra való belépés feltétele: főiskolai, egyetemi vagy mesterszintű tanári oklevél.

A képzés legnagyobb részét a szakterületi ismeretek teszik ki a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó szakmódszertani képzés, a közösségi pedagógiai és a rövid szaktárgyi tanítási gyakorlat mellett. A képzés során szakdolgozatként 2 kredit értékben portfóliót1 kell készíteni.

Szabadon választható kreditek száma: 6

2.2.3. Általános iskolai tanári szakképzettséggel középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló egyszakos tanári mesterképzés

Képzési idő: 2 félév

Megszerzendő kreditek száma: 60

A szakra való belépés feltétele: főiskolai szintű vagy mesterszintű, általános iskolai tanári szakképzettséget igazoló oklevél.

A képzés legnagyobb részét a szakterületi ismeretek teszik ki a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó szakmódszertani, közösségi pedagógiai és rövid szaktárgyi tanítási gyakorlat mellett. A képzés során szakdolgozatként 2 kredit értékben portfóliót1 kell készíteni.

Szabadon választható kreditek száma: 2.

2.2.4. Tanító alapszakos végzettséggel általános vagy középiskolai tanári mesterképzés

Képzési idő: általános iskolai szakképzettség esetén 4 félév, középiskolai szakképzettség esetén 5 félév

Megszerzendő kreditek száma: 4 féléves képzésben 120 kredit, 5 féléves képzésben 150 kredit

A szakra való belépés feltétele: alapszakos tanító oklevél, továbbá nyelvszak esetén a szükséges nyelvtudás megléte a megfelelő szinten (az adott szak által elvárt nyelvtudás a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban kerül közzétételre).

A képzés legnagyobb részét a szakterületi ismeretek teszik ki a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó szakmódszertani képzés, a közösségi pedagógiai, a rövid szaktárgyi tanítási és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat mellett. A képzés során szakdolgozatként 2 kredit értékben portfóliót1 kell készíteni.

Szabadon választható kreditek száma: 4 féléves képzésben 5 kredit, 5 féléves képzésben 6 kredit

2.3. Nyelvi követelmények a tanári mesterképzésben

„A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.” (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1. melléklet 5.)

Sikeres és örömteli egyetemi tanulmányokat kívánok.

Budapest, 2019. július 24.

Antalné dr. Szabó Ágnes s. k.
az ELTE Tanárképző Központ főigazgatója

[1] A portfólió egy a szakmai gyakorlatokat is bemutató és feldolgozó, a tanárjelölt felkészülését, saját fejlődését értékelő dokumentumgyűjtemény, „amely a tapasztalatok neveléstudományi szempontú, tudományos alaposságú bemutatása, elemzése és értékelése. Bizonyítja, hogy a hallgató képes önreflexióra, a képzés különböző területein elsajátított tudását integrálni és alkalmazni, a munkája szempontjából meghatározó tudományos, szakirodalmi eredményeket, továbbá a tanítás vagy a pedagógiai feladat eredményességét értékelni.” (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1. melléklet 4.5.)