Ugrás a tartalomra
 

Köszöntő és hasznos információk az osztatlan tanárképzésre felvételt nyert hallgatóknak

Kedves tanárszakos Hallgató!

Gratulálunk sikeres felvételijéhez, és köszöntjük egyetemünk új polgáraként. Kívánjuk, hogy tanárképzési tanulmányai során örömteli élményekkel és a hivatásához nélkülözhetetlen sokrétű, hasznos tudással, maradandó értékekkel gazdagodjék.

Az osztatlan tanárképzés általános szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak az összehangolását az ELTE Tanárképző Központ (TKK) végzi. A Tanárképző Központ elkötelezett amellett, hogy a tanári szakokra felvett hallgatók egyetemi tanulmányait és iskolai gyakorlatait minden lehetséges módon támogassa, és a tanárképzés koordinációjában magas színvonalú szolgáltatást nyújtson.

Címünk: 1118 Budapest, Ménesi út 11–13. fszt. 22–24.

A tanárképzéssel kapcsolatos információkat megtalálja a Tanárképző Központ honlapján, a tkk.elte.hu címen. Itt olvashat arról is, hogy milyen ügyben, milyen ímélcímen vagy milyen telefonszámon kit kereshet. Ha kérdéseire nem talál választ, akkor személyesen is fordulhat hozzánk.

Félfogadási idő: szerda 9–11 h, 13–16 h

A Tanárképző Központ ősszel tájékoztatót szervez a Budapestre felvett tanárszakos hallgatók számára, erről külön értesítést küldünk.

A következőkben néhány fontos információról és a képzésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalóról olvashat tájékoztatást.

1. Fontos tudnivalók

 1.1. Követelmények

A hallgatók alapvető jogait és kötelezettségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) és a kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. A vonatkozó jogszabályok alapján az egyetem megalkotta a tanulmányi szabályokat tartalmazó Hallgatói követelményrendszert (továbbiakban: HKR). Kérem, a szabályzatot figyelmesen olvassa el, tekintettel arra, hogy az egyetemi élet minden területét ez a dokumentum szabályozza. A mindenkor hatályos HKR-t az ELTE központi honlapján érheti el. A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet) szóló minisztériumi rendelet tartalmazza a tanárképzési szakok követelményeit.

1.2. Elektronikus tanulmányi rendszer

Tanulmányi ügyeinek döntő többségét a jövőben az ELTE-n használt elektronikus tanulmányi rendszer, a Neptun segítségével fogja tudni elintézni (pl. regisztráció/beiratkozás, tárgy- és kurzusfelvétel, vizsgajelentkezés, személyes adatváltoztatás, pénzügyi tranzakciók stb.). Javasoljuk, hogy fordítson kellő figyelmet a Neptun használatának az elsajátítására. Ebben a hallgatóknak szóló „Neptun dokumentáció”, valamint a Quaestura honlapján található gyakran ismételt kérdések (GyIK) oldal lehetnek segítségére.

1.3. Tantervek (tanegységlisták)

A tanári szakok tantervei (meghatározása: Nftv. 108. § 42.) összegyűjtve a TKK honlapján http://tkk.elte.hu/tantervek-tanegyseglistak/, valamint a kari (BTK, IK, PPK, TÓK, TTK) honlapokon érhetők el. A tantervek megmutatják, hogy a képzés elvégzéséhez milyen tanegységeket kell teljesíteni.

2. Általános tájékoztató az osztatlan tanárképzésről

Hallgatói jogviszonya a beiratkozással jön létre (2011. évi CCIV. tv. 39. § (3)), amely az illetékes karon (lásd alább) történik. A beiratkozással kapcsolatos pontos információkat a www.elte.hu/felvettek weboldalon találja.

Felsőfokú tanulmányait az ún. osztatlan, kétszakos közismereti tanárképzésben fogja végezni. Ennek lényege, hogy a tanári szakképzettség (283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 2. § a, pontja szerint: „olyan szakképzettség, amely tanárszakonként különböző szakterületi tudást és valamennyi tanárszakon az oktatásra és nevelésre egységes tanári felkészítést ad”) csak két tanári szak egyidejű végzésével és a tanári szakképzettségek követelményeinek teljesítésével szerezhető meg. Az osztatlan tanárképzés felépítését tekintve három egységből áll:

  • az egyik tanári szak szerinti szakterületi modulból,
  • a másik tanári szak szerinti szakterületi modulból,
  • a tanári felkészítés moduljából.

A képzés során háromféle iskolai gyakorlatot kell teljesíteni, meghatározott időszakban; ezek a közösségi (pedagógiai) gyakorlat, a szaktárgyi tanítási gyakorlat és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat.

Az osztatlan tanárképzés három formában valósulhat meg (a plusz egy év az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot jelenti). A három különböző formában az összegyűjtendő kreditek száma:

  • 4+1 éves (10 féléves) képzésben 300 kredit,
  • 4,5+1 éves (11 féléves) képzésben 330 kredit,
  • 5+1 éves (12 féléves) képzésben 360 kredit.

Tanulmányai során ún. szabadon választható tárgyakat (az ELTE vagy más felsőoktatási intézmény kurzuskínálatából választott, azaz bármely egyetemi tárgyat/kurzust) is teljesítenie kell előre meghatározott kreditértékben. Ennek mértékét a képzés ideje határozza meg:

  • 10 féléves képzés esetén: 12 kredit,
  • 11 féléves képzés esetén: 14 kredit,
  • 12 féléves képzés esetén: 16 kredit.

A 10 féléves képzésben általános iskolai, a 11 féléves képzésben vegyes (általános és középiskolai), a 12 féléves képzésben középiskolai tanári szakképzettséget lehet szerezni (bizonyos kivételekkel[1]).

A hallgatóknak a képzés kezdetén dönteniük kell arról (ha az adott tanári szakból létezik általános iskolai és középiskolai tanárképzés is), hogy a két tanári szakképzettséget milyen képesítéssel kívánják megszerezni, ezzel kapcsolatban a Neptun tanulmányi rendszerben kap hírlevelet és tájékoztatót.

Tanulmányai során egy alkalommal lehetősége lesz a választott szakképzettséget megváltoztatni. A kérelmek ügyintézését a kari tanárképzési referensek végzik. Az Oktatási Hivatal előírása szerint a szakképzettség-választás a tanulmányi rendszerben képzésváltásként kerül adminisztrálásra a karokon.

A képzés minden formában egy 6 féléves közös képzési szakasszal kezdődik, amelyben az általános iskolai és a középiskolai tanárképzésben részt vevő hallgatók együtt vesznek részt a kurzusokon. A tanári diploma megszerzése után több lehetőségből választhat: a munka, az iskola világába kapcsolódik be, szakirányú tanártovábbképzésen vesz részt, vagy doktori képzésre jelentkezik.

3. Az osztatlan tanárképzéssel kapcsolatos ügyintézés sajátosságai

Az osztatlan tanári szakok szakterületi moduljainak felelősei a Bölcsészettudományi Kar (BTK), az Informatikai Kar (IK), a Tanító- és Óvóképző Kar és a Természettudományi Kar (TTK), valamint egyes szombathelyi tanári szakok esetében a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK); így szakmai kérdésekben és az osztatlan tanárszakos hallgatók tanulmányi ügyeinek az intézésében is e karok az illetékesek. A szaktárgyi tanítási gyakorlat és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat, valamint a szakzárás szervezését a Tanárképző Központ végzi.

A hallgatók tanulmányi ügyeinek az intézését a karokon a kari tanárképzési referensek végzik. Elérhetőségüket a Tanárképző Központ honlapján tekintheti meg. Szombathelyi képzés esetében a szombathelyi Tanulmányi Hivatal munkatársai az illetékesek.

Az osztatlan tanárképzési szakpárok és a hallgatók karok szerinti besorolása

Az osztatlan tanárképzés szakpárjainak gondozása és a hallgatói ügyintézés – a szakpár függvényében – az alábbiak szerint történik:

Kar Osztatlan tanárképzési (általános és középiskolai) szakpár
Bölcsészettudományi Kar ·         bölcsészettudományi tanári szak1 – bölcsészettudományi tanári szak

·         nyelvtanári szak2 – természettudományi tanári szak3

Informatikai Kar ·         bölcsészettudományi tanári szak – informatikatanár szak

·         matematikatanár szak – informatikatanár szak

·         technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár – bármilyen más tanárszak4 (kivéve testnevelő-tanár)

Pedagógiai és Pszichológiai Kar ·         testnevelő-tanár – gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár4

·         testnevelő-tanár – technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár szak4

·         testnevelő-tanár – bármilyen más tanári szak4

Tanító- és Óvóképző Kar ·         rajz- és vizuáliskultúra-tanár – bármilyen más tanári szak5
Természettudományi Kar ·         természettudományi tanári szak* – informatikatanári szak

·         természettudományi tanári szak – bölcsészettudományi tanári szak (nyelvtanári szak kivételével)

·         természettudományi tanári szak – természettudományi tanári szak

 

1 bölcsészettudományi szak: ének-zene tanár, könyvtárostanár, médiamozgókép- és kommunikációtanár, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára és a nyelvszakok.

2 nyelvszak: angol nyelv és kultúra tanára, bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára, francia nyelv és kultúra tanára,  holland nyelv és kultúra tanára, horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára, kínai nyelv és kultúra tanára, latin nyelv és kultúra tanára, lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára,  magyartanár, német nyelv és kultúra tanára, német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára, olasz nyelv és kultúra tanára, orosz nyelv és kultúra tanára, portugál nyelv és kultúra tanára, román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára, spanyol nyelv és kultúra tanára, szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára, szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára, szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára, ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára.
3 természettudományi szak: biológiatanár, fizikatanár, földrajztanár, kémiatanár, matematikatanár, természetismeret- környezettan tanár.
*kivéve a matematikatanár szakot
4 A jelzett osztatlan tanári szakpárok kizárólag Szombathelyen indulnak, és ügyintézésük is ott történik.
5 A képzés Budapesten és Szombathelyen is indul. Az ügyintézés budapesti képzés esetén a Tanító- és Óvóképző Karon, szombathelyi képzés esetén Szombathelyen történik.

Felhívjuk a figyelmét, hogy minden olyan hallgatónak, akinek a szakpárjából az egyik szakja természettudományos, ún. kritériumtárgyat kell teljesítenie, a tantervben meghatározott egy vagy több tárgyból (HKR 520.§ (2); 531.§ (1) b)). A kritériumtárgy célja a középiskolában szerzett ismeretek ellenőrzése, az esetleges hiányok pótlása. A TTK a regisztrációs héten egy kritériumdolgozat megírásával lehetőséget biztosít a kritériumtárgy teljesítésére. A kritériumtárgyakkal és -dolgozatokkal kapcsolatban bővebb információval a TTK felvételi tájékoztatója, illetve a kari Tanulmányi Osztály szolgál.

Külön felhívjuk a figyelmét az anyanyelvi kritériumvizsgára. A BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete által meghirdetett, 0 kredites, OT-AKV-1 tárgykódú anyanyelvi kritériumvizsgát (komplex szóbeli és írásbeli vizsga a tanári mesterséghez szükséges anyanyelvi kompetencia mérésére) minden osztatlan tanárszakos hallgatónak teljesítenie kell a 6. félév végéig. Bővebb tájékoztatást a vizsgáról a BTK Szakmódszertani Központjának a honlapján talál.

Sikeres és örömteli egyetemi tanulmányokat kívánok.

Budapest, 2019. július 24.

Antalné dr. Szabó Ágnes s. k.
az ELTE Tanárképző Központ főigazgatója

[1] A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanári szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013-as EMMI rendelet 3. számú mellékletének 2. pontja alapján, egyes szakokon általános és középiskolai szakképzettség megnevezése nélküli „okleveles tanár” végzettség szerezhető.