Ugrás a tartalomra
 

Általános tájékoztató az osztatlan tanárképzésről

Hallgatói jogviszonya a beiratkozással jön létre (2011. évi CCIV. tv. 39. § (3)), amely az illetékes karon (lásd alább) történik. A beiratkozással kapcsolatos pontos információkat a www.elte.hu/felvettek weboldalon találja.

Felsőfokú tanulmányait az ún. osztatlan, kétszakos közismereti tanárképzésben fogja végezni. Ennek lényege, hogy a tanári szakképzettség (283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 2. § a, pontja szerint: „olyan szakképzettség, amely tanárszakonként különböző szakterületi tudást és valamennyi tanárszakon az oktatásra és nevelésre egységes tanári felkészítést ad”) csak két tanári szak egyidejű végzésével és a tanári szakképzettségek követelményeinek teljesítésével szerezhető meg. Az osztatlan tanárképzés felépítését tekintve három egységből áll:

  • az egyik tanári szak szerinti szakterületi modulból,
  • a másik tanári szak szerinti szakterületi modulból,
  • a tanári felkészítés moduljából.

A képzés során háromféle iskolai gyakorlatot kell teljesíteni, meghatározott időszakban; ezek a közösségi (pedagógiai) gyakorlat, a szaktárgyi tanítási gyakorlat és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat.

Az osztatlan tanárképzés három formában valósulhat meg (a plusz egy év a szakmai gyakorlatot jelenti). A három különböző formában az összegyűjtendő kreditek száma

  • 4+1 éves (10 féléves) képzésben 300 kredit,
  • 4,5+1 éves (11 féléves) képzésben 330 kredit,
  • valamint 5+1 (12 féléves) éves képzés, ahol 360 kredit.

Tanulmányai során ún. szabadon választható tárgyakat (az ELTE vagy más felsőoktatási intézmény kurzuskínálatából választott, azaz bármely egyetemi tárgyat/kurzust) is teljesítenie kell előre meghatározott kreditértékben. Ennek mértékét a képzés ideje határozza meg:

  • 10 féléves képzés esetén: 12 kredit,
  • 11 féléves képzés esetén: 14 kredit,
  • 12 féléves képzés esetén: 16 kredit.

A 10 féléves képzésben általános iskolai, a 11 féléves képzésben vegyes (általános és középiskolai), a 12 féléves képzésben középiskolai tanár szakképzettséget lehet szerezni (bizonyos kivételekkel[1]).

A képzés kezdetén dönthet arról (ha az adott tanári szakból létezik általános iskolai és középiskolai tanárképzés is), hogy a két tanári szakképzettséget milyen képesítéssel kívánja megszerezni, ezzel kapcsolatban a Neptun tanulmányi rendszerben kap hírlevelet és tájékoztatót. A tanári diploma megszerzése után három lehetőségből választhat: a munka világába kapcsolódik be, szakirányú tanártovábbképzésen vesz részt, vagy doktori képzésre jelentkezik.

Az osztatlan tanárképzéssel kapcsolatos ügyintézés sajátosságai

Az osztatlan tanárképzés általános szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak összehangolását, valamint az elméleti és gyakorlati képzés szervezését az ELTE Tanárképző Központ (TKK) biztosítja. Az osztatlan tanári szakok szakterületi moduljainak felelősei a Bölcsészettudományi Kar (BTK), az Informatikai Kar (IK), a Tanító- és Óvóképző Kar (TÓK) és a Természettudományi Kar (TTK); így szakmai kérdésekben és az osztatlan tanárszakos hallgatók tanulmányi ügyintézésében (a beiratkozástól a záróvizsgázásig) is e karok az illetékesek. A tanári felkészítés modul, valamint egyes szombathelyi tanári szakok szakterületi moduljának szakmai felelőse a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK).

A hallgatók tanulmányi ügyintézését a karokon a kari tanárképzési referensek végzik. Elérhetőségüket a Tanárképző Központ honlapján tekintheti meg. Szombathelyi képzés esetében a szombathelyi Tanulmányi Hivatal munkatársai az illetékesek.

Az osztatlan tanárképzési szakpárok és a hallgatók karok szerinti besorolása

Az osztatlan tanárképzés szakpárjainak gondozása és a hallgatói ügyintézés – a szakpár függvényében – az alábbiak szerint történik:

Kar Osztatlan tanárképzési (általános és középiskolai) szakpár
Bölcsészettudományi Kar · bölcsészettudományi szak1 – bölcsészettudományi szak
· nyelvszak2 – természettudományi szak3
Informatikai Kar · informatikatanár – bölcsészettudományi szak
· informatikatanár – matematika tanár
· informatikatanár – testnevelő tanár
· informatikatanár – közösségi művelődés tanár4
· technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár – bármilyen más tanárszak4 (kivéve testnevelő tanár)
Pedagógiai és Pszichológiai Kar · közösségi művelődés tanár – bármilyen más tanárszak4 (kivéve informatikatanár)
· testnevelő tanár – gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár4
· testnevelő tanár – technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár szak4
· testnevelő tanár – bármilyen más tanárszak
Tanító- és Óvóképző Kar · rajz- és vizuáliskultúra-tanár – bármilyen más tanárszak5
Természettudományi Kar · természettudományi szak (kivéve matematikatanár) – informatika szak
· természettudományi szak – bölcsészettudományi szak (kivéve nyelvszakos tanár)
· természettudományi szak – természettudományi szak
 1 bölcsészettudományi szak: ének-zene tanár, könyvtárostanár, médiamozgókép- és kommunikációtanár, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára, és a nyelvszakok.
2 nyelvszak: angol nyelv és kultúra tanára, bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára, francia nyelv és kultúra tanára, holland nyelv és kultúra tanára, horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára, kínai nyelv és kultúra tanára, latin nyelv és kultúra tanára, lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára, japán nyelv és kultúra tanára, magyartanár, német nyelv és kultúra tanára, német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára, olasz nyelv és kultúra tanára, orosz nyelv és kultúra tanára, portugál nyelv és kultúra tanára, román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára, spanyol nyelv és kultúra tanára, szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára, szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára, szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára, ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára.
3 természettudományi szak: biológiatanár, fizikatanár, földrajztanár, kémiatanár, matematikatanár, természetismeret-környezettan tanár.
4 A jelzett osztatlan tanári szakpárok kizárólag a szombathelyi campuson indulnak és ügyintézésük is ott történik.
5 A képzés Budapesten és Szombathelyen is indul. Az ügyintézés budapesti képzés esetén a Tanító- és Óvóképző Karon, szombathelyi képzés esetén a szombathelyi campuson történik.

Forrás: Hallgatói Követelményrendszer 5. sz. melléklet

Minden olyan hallgatónak, akinek a szakpárjából az egyik szakja természettudományos, ún. kritériumtárgyat kell teljesítenie, a tantervben meghatározott egy vagy több tárgyból (HKR 520.§ (2); 531.§ (1) b)). A kritériumtárgy célja a középiskolában szerzett ismeretek ellenőrzése, az esetleges hiányok pótlása. A TTK a regisztrációs héten egy kritériumdolgozat megírásával lehetőséget biztosít a kritériumtárgy teljesítésére. A kritériumtárgyakkal és -dolgozatokkal kapcsolatban bővebb információval a TTK felvételi tájékoztatója, illetve a kari Tanulmányi Osztály szolgál.

A BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete által meghirdetésre kerülő, 0 kredites, OT-AKV-1 tárgykódú anyanyelvi kritériumvizsgát (komplex szóbeli és írásbeli vizsga a tanári mesterséghez szükséges anyanyelvi kompetencia mérésére) minden osztatlan tanárszakos hallgatónak teljesítenie kell a 6. félév végéig. Bővebb tájékoztatást a vizsgáról a BTK Szakmódszertani Központjának honlapján talál.

[1] A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013-as EMMI rendelet 3. számú mellékletének 2. pontja alapján, egyes szakokon általános és középiskolai szakképzettség megnevezése nélküli „okleveles tanár” végzettség szerezhető.