Ugrás a tartalomra
 

Keresztféléves felvételi tájékoztató

Tájékoztató a 3 féléves gyógypedagógia-tanár mesterképzési szakról

(Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)

Mi a célja az új, a 2017/18. tanév tavaszi szemeszterében elindult mesterképzésnek?
A képzés célja a gyógypedagógia alapképzés keretében szerzett gyógypedagógus alapvégzettségre (BA) alapozva

 • a nevelési-oktatási intézményekben az inklúziót segítő utazó gyógypedagógusi hálózatban,
 • az iskolai rendszerű, illetve az iskolarendszeren kívüli szakképző iskola (szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola) Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain,
 • a felsőoktatásban és
 • a felnőttképzésben

a gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi ismeretek tanítására, segítő szakemberek képzésére, az élethosszig tartó tanulás pedagógiai feladatainak végzésére, illetve a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra képes gyógypedagógia-tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Kinek a jelentkezését várjuk?

Olyan, a gyógypedagógia alapképzés keretében szerzett gyógypedagógus alapvégzettséggel (BA) rendelkező szakemberek jelentkezését várjuk, akik a köznevelés, a szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttképzés különböző területein, intézményeiben gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi ismereteket szeretnének tanítani; akik jó kommunikációs, szociális és kreatív képességekkel, készségekkel, valamint együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, felelősségtudattal, önismerettel rendelkeznek, és magas szintű szakmai felkészítésben szeretnének részt venni. A képzés eredményeként megszerezhető gyógypedagógia-tanár mestervégzettség (MA) a pedagógusok előmeneteli rendszerében a bértábla szerinti mestervégzettséghez (MA) tartozó bérbesorolásra jogosít.

A szakra való belépéshez szükséges végzettség: a gyógypedagógia alapképzés keretében bármilyen szakirányon szerzett gyógypedagógus alapvégzettség (BA), vagy korábban bármely szakon, szakterületen, szakágon szerzett főiskolai szintű gyógypedagógiai tanári vagy gyógypedagógus oklevél.

Milyen ismereteket sajátíthat el?

Az első két félév alatt a képzés fókuszában a gyógypedagógiai és a fogyatékosságügyi ismeretek tanításához szükséges ismeretek állnak. A hallgatók megismerik a szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttképzés intézményrendszerét, szabályozását, a különböző képzési programok (ide értve a pedagógus- és szociális továbbképzési programokat is) akkreditációjának lépéseit, a felnőttképzés módszertanát. Megismerik továbbá azon célcsoportoknak (tanulóknak, hallgatóknak, képzések résztvevőinek) az életkor-specifikus jellemzőit, akiknek gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi ismereteket fognak tanítani. Ismereteket szereznek a gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi tartalmú tárgyak, ismeretek tanítása-tanulása során fejlesztendő speciális kompetenciákról; a gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi ismereteknek a tanulók, hallgatók és felnőttek személyiségfejlődésében, a környezet átalakításában betöltött szerepéről és lehetőségeiről. Megismerik a gyógypedagógiai és a fogyatékosságügyi ismeretek tanításának céljait, feladatait; képessé válnak reflektíven, önállóan, etikusan állást foglalni a fogyatékos embereket érintő szakmai kérdésekben.

A képzés harmadik féléve összefüggő szakmai gyakorlat, melyet olyan köznevelési, szakképzési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény(ek)ben, szervezeteknél, pedagógus- vagy szociális továbbképzés keretében kell eltölteni, ahol gyógypedagógiai és/vagy fogyatékosságügyi ismeretek tanításában lehet gyakorlatot szerezni, ilyen képzési programok, tanegységek tartalmi kidolgozására vagy akkreditáltatására, tananyag fejlesztésére nyílik lehetőség. A köznevelés területén kiemelt cél az utazó gyógypedagógusi hálózatban a többségi pedagógusokkal való együttműködés keretében szervezett gyakorlat megvalósítása. Ilyen képzés pl. a szakképzés keretében a pedagógiai, a szociális (gyermekvédelmi) vagy az egészségügyi szakmacsoportokba tartozó, OKJ szerinti szakmákra történő felkészítés. A felsőoktatásban ide sorolható pl. a pedagógusképzési (pl. óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógia), a bölcsészettudományi (pl. pedagógia, pszichológia) vagy a társadalomtudományi (pl. szociális munka, szociálpedagógia) képzési területen szervezett felsőoktatási szakképzés, alap- és mesterképzés, szakirányú továbbképzés vagy a felnőttoktatás keretében akkreditált és gyógypedagógiai/fogyatékosságügyi tartalmú képzés.

Hol lehet elhelyezkedni gyógypedagógia-tanár mestervégzettséggel?

Magyarországon a gyógypedagógiai, fogyatékosságügyi ismeretek oktatására – az Országos Fogyatékosságügyi Programban rögzített célok szerint – gyakorlatilag valamennyi olyan köznevelési helyzetben, illetve szakképzési, felsőoktatási és felnőttoktatási képzési programban szükség lehet, amelyek célja olyan szakemberek kibocsátása, akik közvetve vagy közvetlenül fogyatékos gyermekekkel, tanulókkal vagy felnőttekkel kerülhetnek kapcsolatba; akik számukra terveznek vagy szerveznek szolgáltatásokat, terveznek vagy forgalmaznak árukat.

Hogyan számítjuk a felvételi pontokat?

A felvételi eljárás során maximálisan 100 pont szerezhető. Az egyes jogcímeken szerezhető pontok részletes meghatározását, illetve az igazolás módját az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 4. sz. melléklete szerinti Felvételi Szabályzat és a felvételi tájékoztató tartalmazza.

1.) Többletpontok: max. 10 pont

az előnyben részesítés alapján maximum 5 pont adható:
a) hátrányos helyzetű jelentkezőnek: 1 pont;
b) fogyatékkal élő jelentkezőnek: 5 pont;
c) gyes/gyed/gyet/tgyás folyósításban részesülőnek: 1 pont.

nyelvtudás alapján maximum 5 pont adható:
a) felsőfokú (C1) nyelvvizsgáért (második idegen nyelvből): 5 pont

 1. b) középfokú (B2) nyelvvizsgáért (második idegen nyelvből): 3 pont
  Egy nyelvből csak egy nyelvvizsga vehető figyelembe.

OTDK/TDK részvételre maximum: 2 pont

kutatási és publikációs tevékenységre: 2 pont

tudományos konferencia részvételre: 2 pont

– pedagógusképzési területen szerzett szakirányú továbbképzésben szerzett oklevélre: 2 pont

2.) Hozott tanulmányi eredmény: max. 80 pont

– jeles, kiváló, kitüntetéses minősítés: 80 pont

– jó minősítés: 64 pont

– közepes minősítés: 48 pont

– elégséges minősítés: 32 pont

3.) Szakmai gyakorlat: max. 10 pont.

– egy tanév (10 hónap) legalább 50%-os munkaviszonyban eltöltött idő esetén: 5 pont

– két vagy több tanév (legalább 2×10 hónap) legalább 50%-os munkaviszonyban eltöltött idő esetén: 10 pont

A rendelkezésre álló, a pontszámításhoz szükséges dokumentumok (oklevél, oklevél minősítésről szóló igazolás, szakmai gyakorlat igazolása, többletpontokat igazoló dokumentumok) felvi.hu-ra történő feltöltési határideje: 2018. november 15., a póthatáridő (az ezt követően megszerzett dokumentumokra vonatkozóan): 2019. január 10. A csatolandó dokumentumok megadott határidőre történő feltöltésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után.

Megszerzett szakmai gyakorlaton a gyógypedagógiai, illetve a fogyatékosságügy szakképzés, felsőoktatás, felnőttképzés vagy más területen történő oktatását kell érteni. Szakmai gyakorlatnak számító munkakörök: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti együttnevelést segítő pedagógus, gyógypedagógus középfokú oktatásban, szakoktató vagy szaktanár középfokú oktatásban, felnőttképzésben; oktató vagy tanár a felsőoktatásban.

A megszerzett szakmai gyakorlatot munkakör betöltéséről szóló igazolással kell igazolni, mely tartalmazza a munkaviszony időtartamát.

Többletpont számításához szükséges dokumentumok:

 • aláírt szakmai önéletrajz, mely tartalmazza:
 • a kutatási és publikációs tevékenységet igazoló listát,
 • a tudományos konferencián való részvételt, melyhez vagy csatolni kell a konferencia előadás absztraktját vagy az előadást tartalmazó publikáció bibliográfiai adatait,
 • bármely felsőoktatási intézményben végzett 2-4 féléves pedagógusképzési területen szerzett szakirányú továbbképzés oklevelének másolata.

Képzés munkarendje: levelező.

A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái pénteki és szombati napokon lesznek.

Finanszírozási forma: A gyógypedagógia-tanár mesterképzési szak állami ösztöndíjas és önköltséges formában egyaránt indul.

Az önköltség összege: 325.000.- Ft/félév.

Felvételi irányszám

Állami ösztöndíjas képzésben: minimum 15, maximum 35 fő.

Önköltséges formában: minimum 1, maximum 5 fő.

A képzésben megszerzendő kreditek száma: 90 kredit

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles gyógypedagógia-tanár (teacher of Special Needs Education)

A képzés helyszíne: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

A szak felelőse: dr. Papp Gabriella habil. főiskolai tanár

A kari tanárképzési referens: Tóth Krisztina (elérhetőségei itt találhatóak)