Ugrás a tartalomra
 

Köszöntő és hasznos információk az osztatlan tanárképzésre felvételt nyert hallgatóknak

Kedves tanár szakos Hallgató!

Gratulálunk a sikeres felvételijéhez, és köszöntjük Egyetemünk új polgáraként. Kívánjuk, hogy tanárképzési tanulmányai során örömteli élményekkel és a hivatásához nélkülözhetetlen sokrétű, hasznos tudással, maradandó értékekkel gazdagodjék.

Az osztatlan tanárképzés általános szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak az összehangolását az ELTE Tanárképző Központ (TKK) végzi. A Tanárképző Központ elkötelezett amellett, hogy a tanári szakokra felvett hallgatók egyetemi tanulmányait és iskolai gyakorlatait minden lehetséges módon támogassa, és a tanárképzés koordinációjában magas színvonalú szolgáltatást nyújtson.

A tanárképzéssel kapcsolatos információkat megtalálja a Tanárképző Központ honlapján, a tkk.elte.hu címen. Itt olvashat arról is, hogy milyen ügyben, milyen ímélcímen vagy milyen telefonszámon kit kereshet.

A Tanárképző Központ ősszel online tájékoztatót szervez a Budapestre felvett tanárszakos hallgatók számára, erről külön értesítést küldünk.

A következőkben néhány fontos információról és a képzésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalóról olvashat tájékoztatást.

1. Fontos tudnivalók

A hallgatók alapvető jogait és kötelezettségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) és a kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. A vonatkozó jogszabályok alapján az Egyetem megalkotta a tanulmányi szabályokat tartalmazó Hallgatói követelményrendszert (továbbiakban: HKR). Kérjük, a szabályzatot figyelmesen olvassa el, tekintettel arra, hogy az egyetemi élet minden területét ez a dokumentum szabályozza. A mindenkor hatályos HKR-t az ELTE központi honlapján érheti el. A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről [8/2013. (I. 30.) EMMI-rendelet] szóló minisztériumi rendelet tartalmazza a tanárképzési szakok követelményeit.

Tanulmányi ügyeinek döntő többségét a jövőben az ELTE-n használt elektronikus tanulmányi rendszer, a Neptun segítségével fogja tudni elintézni (pl. regisztráció/beiratkozás, tárgy- és kurzusfelvétel, vizsgajelentkezés, személyes adatváltoztatás, pénzügyi tranzakciók). Javasoljuk, hogy fordítson kellő figyelmet a Neptun használatának az elsajátítására. Ebben a hallgatóknak szóló „Neptun dokumentáció”, valamint a Quaestura honlapján található gyakran ismételt kérdések (GyIK) oldal lehetnek a segítségére.

A tanári szakok tantervei (meghatározása: Nftv. 108. § 42.) összegyűjtve a TKK honlapján http://tkk.elte.hu/tantervek-tanegyseglistak/, valamint a kari (BTK, IK, PPK, TÓK, TTK) honlapokon érhetők el. A tantervek megmutatják, hogy a képzés elvégzéséhez milyen tanegységeket kell teljesíteni.

2. Általános tájékoztató az osztatlan tanárképzésről

Hallgatói jogviszonya a beiratkozással jön létre [2011. évi CCIV. tv. 39. § (3)], amely az Ön alapkarán történik. A beiratkozással kapcsolatos pontos információkat a www.elte.hu/felvettek weboldalon találja.

Felsőfokú tanulmányait az ún. osztatlan, kétszakos közismereti tanárképzésben fogja végezni. Ennek lényege, hogy a tanári szakképzettség [283/2012. (X. 4.) kormányrendelet 2. § a) pontja szerint: „olyan szakképzettség, amely tanárszakonként különböző szakterületi tudást és valamennyi tanárszakon az oktatásra és nevelésre egységes tanári felkészítést ad”] csak két tanári szak egyidejű végzésével és a tanári szakképzettségek követelményeinek teljesítésével szerezhető meg. Az osztatlan tanárképzés felépítését tekintve három egységből áll:

  • az egyik tanári szak szerinti szakterületi modulból,
  • a másik tanári szak szerinti szakterületi modulból,
  • a tanári felkészítés moduljából.

A képzés során háromféle iskolai gyakorlatot kell teljesíteni meghatározott időszakban: ezek a közösségi (pedagógiai) gyakorlat, a szaktárgyi tanítási gyakorlat és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat. Az osztatlan tanárképzés három formában valósulhat meg (a plusz egy év az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot jelenti). A három különböző formában az összegyűjtendő kreditek száma:

  • 4+1 éves (10 féléves) képzésben 300 kredit,
  • 4,5+1 éves (11 féléves) képzésben 330 kredit,
  • 5+1 éves (12 féléves) képzésben 360 kredit.

Tanulmányai során ún. szabadon választható tárgyakat (az ELTE vagy más felsőoktatási intézmény kurzuskínálatából választott, azaz bármely egyetemi tárgyat/kurzust) is teljesítenie kell előre meghatározott kreditértékben. Ennek mértékét a képzés ideje határozza meg:

  • 10 féléves képzés esetén: 12 kredit,
  • 11 féléves képzés esetén: 14 kredit,
  • 12 féléves képzés esetén: 16 kredit.

A 10 féléves képzésben általános iskolai, a 11 féléves képzésben vegyes (általános és középiskolai), a 12 féléves képzésben középiskolai tanári szakképzettséget lehet szerezni (bizonyos kivételekkel).

A hallgatóknak a képzés kezdetén dönteniük kell arról (ha az adott tanári szakból létezik általános iskolai és középiskolai tanárképzés is), hogy a két tanári szakképzettséget milyen képesítéssel kívánják megszerezni, ezzel kapcsolatban a Neptun tanulmányi rendszerben kap és tájékoztatót. Tanulmányai során egy alkalommal lehetősége lesz a választott szakképzettséget megváltoztatni. A kérelmek ügyintézését a kari tanárképzési referensek végzik. Az Oktatási Hivatal előírása szerint a szakképzettség-választás a tanulmányi rendszerben képzésváltásként kerül adminisztrálásra a karokon.

A képzés minden formában egy 6 féléves közös képzési szakasszal kezdődik, amelyben az általános iskolai és a középiskolai tanárképzésben részt vevő hallgatók együtt vesznek részt a kurzusokon. A tanári diploma megszerzése után több lehetőségből választhat: a munka, az iskola világába kapcsolódik be, szakirányú tanártovábbképzésen vesz részt, vagy doktori képzésre jelentkezik.

3. Az osztatlan tanárképzéssel kapcsolatos ügyintézés sajátosságai

Az osztatlan tanári szakok szakterületi moduljainak felelősei a Bölcsészettudományi Kar (BTK), az Informatikai Kar (IK), a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK), a Tanító- és Óvóképző Kar (TÓK) és a Természettudományi Kar (TTK), így szakmai kérdésekben és az osztatlan tanárszakos hallgatók tanulmányi ügyeinek az intézésében is e karok az illetékesek. Az alapkari besorolásról itt olvashat többet. A hallgatók tanulmányi ügyeinek az intézését a karokon a kari tanárképzési referensek végzik. Elérhetőségüket a Tanárképző Központ honlapján tekintheti meg. A szaktárgyi tanítási gyakorlat és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat, valamint a szakzárás szervezését a Tanárképző Központ végzi.

Felhívjuk a figyelmét, hogy minden olyan hallgatónak, akinek a szakpárjából az egyik szakja természettudományos, ún. kritériumtárgyat kell teljesítenie, a tantervben meghatározott egy vagy több tárgyból [HKR 520. § (2); 531. § (1) b)]. A kritériumtárgy célja a középiskolában szerzett ismeretek ellenőrzése, az esetleges hiányok pótlása. A kritériumtárgyakkal és -dolgozatokkal kapcsolatban bővebb információval a TTK felvételi tájékoztatója, illetve a kari Tanulmányi Hivatal szolgál.

Külön felhívjuk a figyelmét az anyanyelvi kritériumvizsgára. A BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete által meghirdetett, 0 kredites, OT-AKV-1 tárgykódú anyanyelvi kritériumvizsgát (komplex szóbeli és írásbeli vizsga a tanári mesterséghez szükséges anyanyelvi kompetencia mérésére) minden osztatlan tanárszakos hallgatónak teljesítenie kell a 6. félév végéig. Bővebb tájékoztatást a vizsgáról a BTK Szakmódszertani Központjának a honlapján talál.

Sikeres és örömteli egyetemi tanulmányokat kívánunk.

Budapest, 2020. július 23.

Antalné dr. Szabó Ágnes s. k.
az ELTE Tanárképző Központ főigazgatója