Folyóiratok

Folyóiratok

Folyóiratok

Anyanyelv-pedagógia

Az online folyóiratot a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozata gondozza és adja ki évi négy alkalommal. Szakmai védnöke a Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoport, valamint az ELTE BTK Szakmódszertani
Központja. A lektorált folyóirat elsősorban alkalmazott nyelvészeti és anyanyelv-pedagógiai írásokat közöl a szakterületek oktatói, kutatói, hallgatói, valamint a magyar nyelven és magyar nyelvet tanító pedagógusok számára.                                                                                                                                     

Budapesti Nevelő

Negyedévente jelenik meg a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai folyóirata 1954-től. 2008-tól cikkei online is elérhetőek.                                                                                                                                     

Család, Gyermek, Ifjúság

1992-től kéthavonta jelent meg a Fővárosi Önkormányzat Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály, majd később a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület folyóirata. 2011-től csak online változatban él.                                                                                                                                     

Csengőszó

1993-tól jelenik meg az általános iskola alsó tagozatán folyó nevelő-oktató munka módszertani folyóirata a MOZAIK Oktatási Stúdió gondozásában.                                                                                                                                     

Drámapedagógiai Magazin

1991-től jelenik meg a Magyar Drámapedagógiai Társaság drámapedagógiával és gyermekszínjátszással foglalkozó periodikája. Cikkei online is elérhetőek az első évfolyamtól.                                                                                                                                     

Educatio

Az oktatás szociológiai összefüggéseiben felvetődő kérdések köré szerkesztik az interdiszciplináris szemle évi négy számát 1992-től az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet műhelyében. Tárgya a pedagógia, szociológia, pszichológia, politológia, história, ökonómia egyaránt. A cikkei online is elérhetőek a legelső számtól.                                                                                                                                     

Fejlesztő pedagógia

1990-től jelenik meg évi 4-6 tematikus számmal a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó pedagógiai szakfolyóirata, mely a speciális nevelési igényű gyermekek korai fejlesztéséről, inkluzív nevelésről, integrációról közöl kutatási eredményeket, esetleírásokat, tanulmányokat.                                                                                                                                     

Felnőttképzési Szemle

A felnőttnevelés, szakképzés, felsőoktatás területét járja körül a Felnőttképzés Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület online időszaki kiadványa 2007 óta.                                                                                                                                     

Felsőoktatási műhely

Negyedévente publikálják az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. és az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar közös kiadványát, mely az egyetemi szféra világát vizsgálja 2007-től, összefoglaló elemzésekkel, adatokkal tárja az olvasó elé a hazai felsőoktatás legfontosabb kérdéseit. Cikkei online is elérhetőek.                                                                                                                                     

Fordulópont

1999-től jelenteti meg tematikus folyóiratszámait a Pont Kiadó a gyermeknevelés, gyermekirodalom, családi és iskolai nevelés, olvasóvá nevelés, gyermekvédelem témákról.                                                                                                                                     

Gyógypedagógiai szemle

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 1973-tól negyedévenként adja közre folyóiratát. Cikkei online is elérhetőek 2007-től.                                                                                                                                     

Iskolakultúra

1991-től jelenik meg (két)havonta tematikus számokkal az Országos Közoktatási Intézet szakfolyóirata. 1997-től cikkei online is elérhetőek.                                                                                                                                     

Képzés és Gyakorlat

A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara és a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara 2003 óta közösen gondozza a neveléstudományi irányultságú periodikát. A folyóirat öt rovatban közli a lektorok által megjelenésre javasolt, a humán tudományok körébe sorolható írásokat.                                                                                                                                     

Könyv és Nevelés

Évi négy száma jelenik meg az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1999-ben újraindult folyóiratának, mely a rendszerváltás előtt már két évtizeden keresztül vizsgálta az oktatásügy és a(z információs) műveltség, az olvasáspedagógia, az iskolai könyvtárak, a tankönyv- és taneszköz-kutatás területét. Cikkei online is elérhetőek.                                                                                                                                     

Magyar Pedagógia

1892-től jelenik meg a Magyar Pedagógiai Társaság folyóirata, 1961-től évi négy számot állít össze a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága. Tudományos szakcikkeket közöl a tágan értelmezett neveléstudomány minden területéről, tanulmányokat, empirikus vizsgálat eredményeit összegző írást éppúgy, mint elméleti elemzést vagy egy kutatási terület eredményeinek szintetizáló jellegű bemutatását. Cikkei online is elérhetőek 1991-től.                                                                                                                                     

Mester és Tanítvány

2004-től jelenik meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet neveléstudományi folyóirata negyedévente.                                                                                                                                     

Modern Nyelvoktatás

A Modern Nyelvoktatás alkalmazott nyelvészeti folyóirat; a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok egyesületének (MANYE) hivatalos orgánuma. 1995-től évente négyszer jelenik meg (két egyes és egy dupla számban). A MANYE tevékenységének központja az idegen nyelvek magyarországi tanításának segítése (a magyar anyanyelvű tanárok számára). Mivel a nyelvtanárok alkotják az alkalmazott nyelvészek többségét, ezért egyrészt az ő számukra, másrészt az ő tollukból az alkalmazott nyelvészet szélesebb spektruma jelenik meg a folyóiratban                                                                                                                                     

Módszertani Közlemények

1961-től jelenteti meg a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara neveléstudományi, pedagógiai kutatások eredményeit közlő folyóiratát évente ötször. A 2003-as számtól a cikkek online is elérhetőek.                                                                                                                                     

Neveléstudomány

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének negyedéves online folyóirata 2013-tól.                                                                                                                                     

Oktatás-Informatika

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Oktatás-Informatikai Szakcsoport folyóirata 2009-től. Cikkei online is elérhetőek a legelső számtól.                                                                                                                                     

Pedagógusképzés

Pedagógusképzők és –továbbképzők 1973-tól megjelenő, negyedéves szakmai folyóirata. Kiadja az Óvó- és Tanítóképző Főiskolák Egyesülete és a Tanárképzők Szövetsége. Tanulmányokat közöl az empirikus és elméleti kutatások köréből, helyt ad a gyakorlati műhelyekben kidolgozott vagy tervezett innovatív elgondolásoknak és a pedagógusképzés külföldi tapasztalatainak.                                                                                                                                     

Új Katedra

1990-től évente tízszer megjelenő közoktatási folyóirat. Lapszámai online is elérhetőek a legelső számtól.                                                                                                                                     

Új Köznevelés

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által kiadott színes, tájékoztató jellegű online elérhető havilap (2013-tól), elődje hetilapként jelent meg.                                                                                                                                     

Új Pedagógiai Szemle

Kéthavonta jelenik meg a Magyar Pedagógiai Társaság és az Országos Közoktatási Intézet elméleti és gyakorlati kérdéseket egyaránt tárgyaló pedagógiai folyóirata 1991 óta (előzménye, a Pedagógiai Szemle 1951-től 1990-ig látott napvilágot havonta). Cikkei online is elérhetőek 1997-től.