Küldetésnyilatkozat

Küldetésnyilatkozat

Az ELTE Tanárképző Központjának küldetésnyilatkozata

Egyetemünkön a tanárképzés mindig kiemelt, különleges helyet foglalt el, hagyományai az 1700-as évekig nyúlnak vissza. Sok rendkívüli tudású és tehetségű tanárt adtunk Magyarországnak. A mai napig itt folyik az ország legmagasabb szintű tanárképzése, itt található meg a bölcsészettudományi, a természettudományi és az informatikai képzési területeken a közismereti tanárképzés legszélesebb választéka. Nálunk tanulnak az ország legkiválóbb hallgatói, ezért megkülönböztetett figyelmet szentelünk tehetségük kibontakoztatásának, fejlesztésének. Olyan tanárokat képezünk, akik szaktárgyuknak szakavatott művelői és rendelkeznek azzal a pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani tudással, amelyet kulturális, társadalmi és gazdasági környezetük elvár tőlük.

Az ELTE TKK elsődleges célja, hogy a tanárképzésben érintett karokkal és a gyakorlóiskolákkal együttműködésben elősegítse az ELTE példa értékű, regionális vezető szerepét és kiválóságát a pedagógusképzésben, megteremtse a minőségi tanárképzés szakmai, tartalmi, tudományos és szervezeti koordinációját, valamint hogy hatékonyan hozzájáruljon mind több és több kiváló és motivált hallgató idevonzásához.

A tanárképzés sokszereplős volta olyan szervezeti működtetésre kötelez bennünket, amely messzemenően figyelembe veszi a karok önállóságát, érdekeit és egyedi sajátosságait, valamint elősegíti ezek érvényesülését. A TKK kulcsszerepet vállal ezért az információáramlás, a feladatok összehangolásának és a szervezett, összefogott működés biztosításában.

Fontos célkitűzésünk az osztatlan tanári szakok szervezett, versenyképes, minőségi és a hallgatók igényeit figyelembe vevő működésének kialakítása és biztosítása; a szakmai/diszciplináris és a pedagógiai képzés kapcsolatának megteremtése; az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolódási pontok erősítése; a gyakorlóiskolákkal való szakmai együttműködés kereteinek bővítése, munkájuk segítése; az Egyetem nemzetköziesítési törekvéseinek támogatása a tanárképzés területén; valamint egységes minőségbiztosítási rendszer kialakítása.

A tanárképzés osztatlan rendszerének bevezetése és az ELTE kutató- és kiemelt egyetemi címéből fakadó elvárások elengedhetetlenné teszik a munkánk kutatási hátterének ösztönzését és segítését. A régió felsőoktatási intézményei között az ELTE rendelkezik a legerősebb tudományos, kutatási potenciállal, amelyet az osztatlan tanárképzés szolgálatába kell állítanunk. A TKK segíteni kívánja az Egyetem és az osztatlan tanárképzésben érintett karok részvételét a hazai és nemzetközi pedagógiai kutatásokban. Munkatársaink figyelik és csatornázzák a lehetőségeket az illetékesek felé és – szükség esetén – koordinálják a pályázatok előkészítését és a kutatási projektek lebonyolítását. A kutatási tevékenység ösztönzése mellett feladatunknak tartjuk a kutatási eredmények disszeminációjának elősegítését publikációs és terjesztési lehetőségek felkutatásával, csatornázásával és – amennyiben erre pénzügyi lehetőség nyílik – megteremtésével.

A TKK keretein belül mindent elkövetünk egy olyan működési keret kialakítása érdekében, amelyben az érintettek megbíznak, mert tovább erősíti az ELTE példaértékű szerepét a pedagógusképzésben, biztosítja a karok önállóságát, hozzájárul a gyakorlóiskolák szakmai feladatainak kibontakoztatásához, valamint segíti a hatékony, sikeres és – reményeink szerint – örömteli szakmai, tudományos és adminisztratív közös munkát.