Párhuzamosan végezhető tanárképzés

Párhuzamosan végezhető tanári mesterképzés

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a 2024. őszi félévben is indul a diszciplináris mesterképzéssel párhuzamosan végezhető 2 féléves és 4 féléves (csak természettudomány-környezettan tanári szakon) tanári mesterképzés. A képzés két képzési helyszínen (Budapesten és Szombathelyen), nappali és levelező munkarendben valósul meg.

  • A diszciplináris mesterszakok listája, ahonnan a párhuzamos tanári mesterképzésre lehet jelentkezni (frissítve: 2024. március 1.)

Tájékoztató a diszciplináris mesterképzéssel párhuzamosan végezhető tanári mesterképzésről 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen diszciplináris mesterképzéssel párhuzamosan végezhető 2 féléves és 4 féléves (csak természettudomány-környezettan tanári szakon) tanári mesterképzés indul az őszi félévben az 1. számú mellékletben megadott tanári szakokon, képzési helyeken (Budapesten és Szombathelyen) és munkarendben (nappali, levelező). A felvételi eljárást a Tanárképző Központ koordinálja. 

1. Mikor indul az ELTE-n párhuzamosan végezhető tanári mesterképzés?
Az ELTE-n a párhuzamosan végezhető tanári mesterképzés az őszi félévben indul, a tavaszi félévben nem indul.

2. Mely szakokon indul az ELTE-n a párhuzamosan végezhető tanári mesterképzés?
A KIM által kiadott Tanári közlemény határozta meg, hogy mely diszciplináris mesterszakokokat milyen tanári szakokkal lehet párhuzamosan végezni. A tanári mesterszakok köre a párhuzamosan és a mesterfokozatot követően felvehető képzésben azonos. Az 1. számú melléklet tartalmazza, hogy a KIM által meghatározott diszciplináris mesterszakok közül az ELTE-n mely szakokról milyen tanári szakokra lehet jelentkezni. Azt, hogy mely szakokon indul a párhuzamos tanárképzés, az adott szakra az általános felvételi eljárásban jelentkezők száma is meghatározza. A szak elindulásáról a szakterületnek van döntési joga.

3. Hol található információ a párhuzamosan végezhető tanárképzésről és az aktuálisan meghirdetett szakokról?
A képzésről és az aktuálisan meghirdetett szakokról a Tanárképző Központ honlapján, a Párhuzamosan végezhető tanári mesterképzés menüpontban tájékozódhat: https://tkk.elte.hu/parhuzamosan_vegezheto_tanarkepzes_22.

4. Ki jelentkezhet párhuzamosan végezhető tanári mesterképzésre?
A hallgató akkor adhatja be a jelentkezését, ha legalább egy lezárt féléve van a diszciplináris mesterképzésben, és a jelentkezés félévében nem szerez abszolutóriumot a diszciplináris mesterszakon. Az ELTE-n a párhuzamosan végezhető tanári mesterképzésre csak azokról a diszciplináris mesterszakokról lehet jelentkezni, amelyeket az 1. számú melléklet megnevez. A magyar mint idegen nyelv tanára képzés esetében a jelentkező hallgatók speciális bemeneti feltételeiről a jogszabály külön rendelkezik: a megfelelő diszciplináris képzés mellett egy felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga is szükséges egy élő idegen nyelvből. Hallgatói jogviszony csak azokkal a hallgatókkal köthető párhuzamos tanári mesterképzésen, akiknek az adott, nem tanári mesterképzési szakon vagy osztatlan képzésben utolsó évesként az összegyűjtendő kreditből 66 vagy annál kevesebb kreditet kell megszerezniük a tanulmányi követelmények eredményes teljesítéséhez.

5. Csak a magyar nyelvű diszciplináris mesterképzésekről lehet jelentkezni a párhuzamosan végezhető tanári mesterképzésre?
A magyar és az idegen nyelvű diszciplináris mesterképzésről is lehet jelentkezni a párhuzamosan végezhető tanári mesterképzésre, de a párhuzamos tanári mesterképzés nyelve minden esetben a magyar.

6. Hogyan és mikor kell jelentkezni a diszciplináris mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgatónak a tanári mesterképzésre?
A hallgatónak egy Neptun-kérvényt kell kitöltenie a meghirdetett időszakban. A Tanárképző Központ Neptun-üzenetben tájékoztatja a kérvény indulásáról az érintett szakok hallgatóit. A kérvény lezárása után a Tanárképző Központ a Neptunban rögzített ímélcímen értesíti az érintett hallgatókat a további tennivalókról.

7. Hány jelentkezés adható be a párhuzamos tanári mesterképzésre? Több jelentkezés esetén melyikre nyer felvételt a hallgató?
Egy hallgató benyújthat a Neptun-kérvényben több jelentkezést is, amennyiben a bemeneti szak követelményét teljesíti: megjelölhet több szakot, munkarendet, finanszírozási formát, képzési helyet is. Ebben az esetben a kérvényben sorrendet kell felállítania. Ha az első helyen megjelölt tanári mesterszak nem indul el, akkor a hallgatót automatikusan a következő megjelölt és induló szakra veszi fel az intézmény.

8. Milyen finanszírozási formában végezhető el a diszciplináris képzésre épülő tanári mesterképzés?
A felvételt nyert hallgatók számára a támogatott félévek száma további két félévvel meghosszabbodik, és a csak tanári képzésben felhasznált államilag támogatott félévek nem kerülnek leszámításra az összes államilag támogatott félévből, így lehetőség nyílik az önköltséges mellett a magyar állami ösztöndíjas képzés választására is a tanárképzésen. Amennyiben az érintett tanárképzésen nem kerül felhasználásra államilag támogatott félév, akkor ez a későbbi, nem doktori képzések esetén is felhasználható. A párhuzamos tanári mesterképzésre jelentkezésnek nem akadálya a diszciplináris és a tanári képzések finanszírozásának különbözősége (magyar állami ösztöndíjas és önköltséges formában tanulmányokat folytató hallgatók egyaránt kezdeményezhetik a párhuzamos tanári mesterképzési szakra való felvételt bármely finanszírozási formában). A tanári mesterképzést a hallgató az általa a kérvényben megjelölt finanszírozási formában kezdi meg.

9. Milyen munkarendben végezhető a tanári mesterképzés?
Egyes szakokon nappali és levelező munkarendű képzésben egyaránt meghirdetjük az ELTE által kínált szakokat (1. számú melléklet). A diszciplináris mesterképzés és a tanári mesterképzés végezhető eltérő munkarendben, azaz az egyik képzés lehet nappali, míg a másik levelező munkarendű, vagy azonos munkarendűek is lehetnek.

10. Mik a levelező munkarendre vonatkozó tudnivalók?
A levelező képzésben a teljes idejű (nappali) képzéshez képest a tanórák időtartama legalább 30, legfeljebb 50 százalék lehet. A levelező képzés tanterveit a tanári mesterképzésben is ennek megfelelően állítottuk össze. Az órákat elsősorban csütörtöktől szombatig hirdetik a szakterületek és a pedagógia-pszichológiai modulért felelős PPK. Az iskolai gyakorlatokat a köznevelési tanév rendje szerint iskolai munkarendben kell teljesíteni. 

11. Melyik képzési helyen végezhető el a tanári mesterképzési szak?
A hallgató a diszciplináris mesterképzési szaktól eltérő képzési helyre is benyújthatja felvételi kérelmét a Neptunban. A ELTE budapesti diszciplináris mesterképzésen levő hallgatója végezheti a párhuzamos tanárképzést Budapesten és Szombathelyen egyaránt. Szombathelyen diszciplináris mesterképzésben részt vevő hallgató végezheti a párhuzamos tanári mesterképzést Szombathelyen és Budapesten egyaránt. A diszciplináris mesterképzés helyétől eltérő tanári mesterképzés esetén javasoljuk a tanári mesterképzés levelező munkarendjére való jelentkezést.

12. Milyen hallgatói jogviszonyban lehet a tanári mesterképzési szakra felvételizni és tanulmányokat folytatni?
A diszciplináris mesterképzésen aktív és passzív hallgatói státuszban lévő hallgató is megkezdheti a tanárképzési mesterképzését a sikeres felvételt követően. A párhuzamos tanulmányok folyamán arra is van lehetőség, hogy a diszciplináris vagy a tanári szakon aktív, míg a másik szakon passzív hallgatói jogviszonyban legyen a hallgató. A diszciplináris mesterképzéssel párhuzamosan felvett tanári mesterképzés esetén a hallgató legalább egy félév során köteles mind a diszciplináris, mind a tanári szakon az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban lenni [HKR 32. § (6) bekezdése]. Azon félév(ek)ben, amikor a hallgató mindkét képzése államilag támogatott és mindkettőn egyszerre aktív, a két támogatott félév helyett csak egyet vonnak le tőle.

13. Van-e felvételi vagy gyakorlati vizsga vagy pályaalkalmassági vizsgálat?
A jelentkezőnek nem kell sem felvételi vizsgán, sem pályaalkalmassági vizsgálaton részt venni. A vizuáliskultúra-tanári mesterképzésre jelentkezéshez az érvényes rendelet alapján gyakorlati vizsga teljesítése szükséges.

14. Hogyan lehet lemondani vagy módosítani a jelentkezést?
A hallgató június 30-ig lemondhatja vagy módosíthatja a jelentkezését a Neptunban rögzített ímélcíméről küldött elektronikus levélben a Tanárképző Központnak címezve (felveteli@tkk.elte.hu). A levél tárgya lemondás vagy módosítás a párhuzamos tanári mesterképzésben legyen, a célnak megfelelően. A levélben pontosan adja meg, hogy melyik jelentkezését szeretné lemondani vagy módosítani. Ha a megjelölt képzések sorrendjén szeretne módosítani, akkor a kért sorrendben rögzítse a levélben a jelentkezéseit.

15. Lemaradtam a jelentkezésről, hogyan lehet ezt pótolni?
A jelentkezési határidőt követően egy alkalommal a Tanárképző Központ pótjelentkezési időszakot hirdethet, a lehetséges meghirdetett szakok számának változtatásával is. A pótfelvételi időszak hirdetése nem kötelező, arról a jelentkezői szám figyelembevételével döntenek a szakért felelős Karok. A két időszakon és a Neptun-kérvényen kívül nincs lehetőség jelentkezni a képzésre. Póteljárásban az jelentkezhet, aki a július 30-ig lezajló eljárásban nem nyert felvételt, vagy abban nem jelentkezett. Pótjelentkezésben a hallgató a jelentkezést nem mondhatja le és nem módosíthatja. Pótjelentkezésről a döntés augusztus 31-ig várható.

16. Milyen mintatanterv szerint folytatják tanulmányaikat a felvételt nyert hallgatók?
A párhuzamos tanári mesterképzésre felvételt nyert hallgatók az adott tanári szakra érvényes rövid ciklusú, 2 féléves vagy 4 féléves (csak természettudomány-környezettan tanári szakon) diszciplináris mesterképzésre épülő mintatantervek szerint haladhatnak a tanulmányaikban. A képzéstípushoz kapcsolódó szak mintatanterve mellett a kapcsolódó pedagógiai és pszichológiai tantervet is követnie kell, valamint a szakokhoz nem kötött, nem szakos tantervi egységeket is fel kell vennie. A hallgatók azokat a kurzusokat vehetik fel, amelyeket a mintatanterv szerint az adott félévben meghirdetnek, keresztféléves meghirdetésre nem minden tanegység esetében van lehetőség. Mindegyik tanterv elérhető a kari oldalak mellett a Tanárképző Központ honlapjáról is: https://tkk.elte.hu/rtak_2023_tantervek_tanegyseglistak

17. Mikortól lehet felvenni a párhuzamos tanári mesterképzéshez kapcsolódó kurzusokat?
A hallgató felvételi határozatát az alapkar állítja ki és rögzíti július 31-ig, majd az alapkar tanulmányi hivatalainak munkatársai bekötik a megfelelő mintatantervet a hallgatónak a Neptunban, ezután tudja a hallgató a képzéshez kapcsolódó feladatait elvégezni, például beiratkozni a tanári képzésre és a félévre, valamint a tanári képzés tárgyaira jelentkezni. Órahirdetéssel kapcsolatos problémák esetén a diszciplináris képzéshez hasonlóan a kurzust gondozó intézet, tanszék munkatársai tudnak segítséget nyújtani, valamint a HÖK képviselői közvetítenek adott esetben a hallgatók és az oktatók között.

18. Milyen típusú tanítási gyakorlatokat kell végezni a képzés során?
A képzés során elvégzendő tanítási gyakorlatokat a szak típusa határozza meg. Azoknál a szakoknál, amelyeket el lehet végezni az osztatlan tanárképzés keretein belül is (például angol nyelv és kultúra tanára, kémiatanár), szaktárgyi tanítási gyakorlatot és összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot kell teljesítenie a hallgatóknak (a tanterv nevében is szerepel az OTAK-ban hirdethető kiegészítés). Azoknál a szakoknál, amelyeket nem lehet elvégezni az osztatlan tanárképzés keretein belül is (filozófiatanár, magyar mint idegen nyelv tanára, művészettörténet-tanár), csak az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot kell teljesítenie a hallgatóknak (a tanterv nevében is szerepel az OTAK-ban nem hirdethető kiegészítés).

19. Hol és hogyan végezhetők el a tanítási gyakorlatok?
A Tanárképző Központ osztja be a hallgatókat a gyakorlóhelyekre, egyeztetve a hallgatókkal. A tanítási gyakorlatokat a köznevelési tanév időrendje szerint, és az iskolai munkarendben kell teljesíteni. A gyakorlatok tartalmáról itt lehet tájékozódni: https://tkk.elte.hu/rtak_2023_gyakorlatok. A gyakorlatok megkezdése előtt hallgatói tájékoztatót tart a Tanárképző Központ.

20. Hogyan kell teljesíteni a szaktárgyi tanítási gyakorlatot?
A szaktárgyi tanítási gyakorlat szervezésének adminisztratív eljárásrendje megegyezik az általános felvételi eljárásban felvett tanári mesterszakos hallgatókéval (https://tkk.elte.hu/rtak_2023_gyakorlatok). A gyakorlatra egy félévvel korábban Neptun-kérvényben kell jelentkezni, erről és a későbbi beosztásról, vagy az előfeltételek teljesülésének elmaradásáról a Tanárképző Központ munkatársai a Neptunban megadott ímélcímre üzenetet küldenek.

21. Milyen előfeltételeket kell teljesíteni a szaktárgyi tanítási gyakorlat megkezdéséhez?
A szaktárgyi tanítási gyakorlatot a tanári mesterképzés mintatanterveinek (szakos, pedagógiai-pszichológiai, nem szakos tantervi egységek) első félévében megadott kurzusainak teljesítése után lehet elvégezni.

22. Hogyan kell teljesíteni az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot?
Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat szervezésének adminisztratív eljárásrendje megegyezik az általános felvételi eljárásban felvett tanári mesterszakos hallgatókéval (https://tkk.elte.hu/rtak_2023_gyakorlatok). A gyakorlatra egy félévvel korábban Neptun-kérvényben kell jelentkezni, erről és a későbbi beosztásról, vagy az előfeltételek teljesülésének elmaradásáról a Tanárképző Központ munkatársai a Neptunban megadott ímélcímre üzenetet küldenek. Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat a szaktárgyi gyakorlatot követően vagy azzal azonos félévben végezhető azoknak, akiknek mindkét gyakorlatot teljesíteniük kell. A szaktárgyi tanítási gyakorlat sikeres teljesítése előfeltétele az összefüggő gyakorlat sikeres teljesítésének. Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat tárgyai (4 tárgy) társfelvételi viszonyban állnak egymással, tehát együtt, egy félévben kell felvenni és teljesíteni őket.

23. Milyen előfeltételeket kell teljesíteni az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat megkezdéséhez?
Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat csak akkor kezdhető meg, ha a hallgató:
– a diszciplináris mesterképzés összes tárgyát (kivéve a szabadon választható kreditek terhére felvett tárgyakat);
– a tanárszakos tantervben a gyakorlatot megelőző félévben megadott pedagógiai, pszichológiai, szakterületi és szakmódszertani tárgyakat;
– az Anyanyelvi kritériumvizsgát;
– a kötelezően választható szakterületi kurzusokat teljesítette.
A szakterületi diplomamunkával kapcsolatos konzultációs és a szabadon választható tárgyak, valamint az összefüggő egyéni iskolai gyakorlathoz kapcsolódó pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani tárgyak elvégezhetőek az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat félévében.

24. Kapható-e támogatás az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat időtartama alatt?
Igen, azok az államilag támogatott hallgatók, akik olyan szakon tanulnak, amely tanári szak csak rövid ciklusú tanári mesterképzésben szervezhető, teljesíthető (magyar mint idegen nyelv, finn, filozófia, művészettörténet) jogosultak az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat során központi támogatásra. Ennek az összegéről és az elosztásának szabályairól a Kulturális és Innovációs Minisztérium rendelkezik. Jelentkezni, pályázni külön nem kell erre a támogatásra, mert azok a hallgatók, akik a leírt összes feltételnek megfelelnek, automatikusan kapják ezt a támogatást.

25. Párhuzamos tanárképzésben felhasználható-e ugyanaz a szabadon választható kredit a diszciplináris és a tanári képzésben is?
A párhuzamosan folytatott tanárképzésben a szabadon választható kreditek befogadása nem lehetséges, ilyenkor ugyanis a kreditbeszámítás engedélyezése esetén előállna az a helyzet, hogy a végzettség megszerzése érdekében folytatott képzésen (ami itt a diszciplináris és a tanári képzés együtt) ugyanazt a kurzust duplán vennék figyelembe a teljesített kreditek végső megállapításánál.

26. Mik a tanári mesterszakon a szakzárás feltételei?
A tanári szakon a záróvizsga akkor tehető le, ha a hallgató a párhuzamos diszciplináris mesterképzésben már sikeres záróvizsgát tett [HKR 81. § (7a) bekezdése]. A szakzárás elemei a tanári mesterszakon: az abszolutórium megszerzése, portfólió készítése a tanárrá válási folyamatról a tanári mesterképzés tanulmányai, valamint a gyakorlat(ok) alapján, továbbá a sikeres záróvizsga letétele, amely portfólióvédésből és szakmódszertani vizsgából áll. A tanári záróvizsga elemei és szabályai megegyeznek a tanári mesterképzésben tanuló hallgatókra vonatkozó rendelkezésekkel: https://tkk.elte.hu/rtak_2023_szakzaras

27. Mikor szerezhető meg a tanári diploma a diszciplináris mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgató számára?
A tanári mesterképzésben abban az esetben szerezhető tanári diploma, ha a hallgató a tanári záróvizsgát megelőzően ugyanabban vagy korábbi félévben sikeres záróvizsgát tesz a diszciplináris mesterképzésben és eleget tesz a diszciplináris mesterképzésben előírt nyelvi követelményeknek is. A tanári oklevél nem adható ki hamarabb, mint a diszciplináris oklevél [HKR 84. § (1a) bekezdése]. A rövid ciklusú tanári mesterképzésben egységesen egyik képzéstípusban sem határozunk meg idegen szaknyelvi követelményt.

28. Milyen speciális szabályok vonatkoznak a párhuzamos tanárképzés hallgatóira?
A képzésre felvett hallgatók tanulmányi ügyeivel kapcsolatban (például passziválás, tanulmányi ösztöndíjak kiszámítása) a HKR vonatkozó szabályai az irányadók.

29. Mik a tanulmányi átsorolás szabályai a párhuzamos tanárképzés hallgatóinak esetében?
Mivel a párhuzamosan végezhető tanári mesterképzés hallgatói csak a felvétel módjában térnek el az általános felvételi eljárásban felvett tanári mesterképzéses hallgatóktól, így ugyanazok a HKR-szabályok érvényesek rájuk, tehát ha egy hallgató több szakon is folytat párhuzamosan tanulmányokat, akkor az átsorolásban szakonként vesz részt.

30. Hova fordulhatnak a képzésen részt vevők a tanulmányi kérdéseikkel?
A tanárképzéssel kapcsolatos tanulmányi ügyekkel kapcsolatban a szakot gondozó kar tanulmányi hivatalában kijelölt tanulmányi referenshez fordulhatnak:
BTK: Hegyi Zsófia (hegyi.zsofia@btk.elte.hu)
IK: Papné Nagy Györgyi Anna (ngyorgyi@inf.elte.hu)
TTK: Dobos Szilvia (dobos.szilvia@ttk.elte.hu)
SEK: Neubauer Nikoletta (neubauer.nikoletta@sek.elte.hu)
Órahirdetéssel kapcsolatos problémák esetén a diszciplináris képzéshez hasonlóan a kurzust gondozó intézet, tanszék munkatársai tudnak elsősorban segítséget nyújtani, valamint a HÖK képviselői járnak közben a hallgatók és az intézetek között (https://tkk.elte.hu/szervezet).
A Tanárképző Központ a gyakorlatszervezést (rtak.gyak@tkk.elte.hu) és a szakzárást (szakzaras@tkk.elte.hu) koordinálja. A diszciplináris képzéssel kapcsolatos tanulmányi ügyben továbbra is az eddigi referenshez kell fordulniuk.

A korábbi években érvényes mellékletek:
2023